Návrh záverečného účtu za rok 2007

Obal (pdf, 20 kB)

Obsah (pdf, 27 kB)

Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Materiál_1 (pdf, 336 kB)

Materiál_2 (pdf, 618 kB)

Celkové prehľady príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2007

Tabuľky_1_až_3 (pdf, 1 MB)

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2007

Tabuľka 4 (pdf, 28 kB)

Prehľady príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly MK SR

Tabuľky_5_až_9 (pdf, 214 kB)

Organizačná schéma MK SR

Príloha 1 (pdf, 42 kB)        

 

Zoznam štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR k 31.12.2007

Príloha 2 (pdf, 20 kB)        

 

Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2007 – aparát MK SR

Príloha 4 (pdf, 83 kB)         

 

Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2007

Príloha 4a (pdf, 26 kB)        

 

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2007

Príloha 5 (pdf, 26 kB)        

 

Výdavky Grantového systému MK SR

Podprogram 08S 0201 Umenie

Príloha 6 (pdf, 108 kB)         

Podprogram 08S 0202 Národnostné menšiny

Príloha 7 (pdf, 106 kB)        

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom

Príloha 8 (pdf, 73 kB)        

Podprogram 08S 0205 Podpora audiovizuálnej tvorby

Príloha 9 (pdf, 30 kB)         

Podprogram 08S 0206 Pro Slovakia

Príloha 10 (pdf, 33 kB)      

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí

Príloha 11 (pdf, 18 kB)       

 

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín

Príloha 12 (pdf, 24 kB)       

Podprogram 08S 020A Nehmotné kultúrne dedičstvo

Príloha 13 (pdf, 57 kB)     

Podprogram 08S 020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Príloha 14 (pdf, 66 kB)     

 

Tabuľkový prehľad za rozpočtové organizácie kapitoly v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/30829/2007-311 z 18. decembra 2007

Príloha 15 (pdf, 40 kB)      

Tabuľkový prehľad za príspevkové organizácie kapitoly v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/30829/2007-311 z 18. decembra 2007

Príloha 16 (pdf, 44 kB)      

 

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať