A. KONTROLNÁ  ČINNOSŤ

  1. Finančné kontroly na mieste – hospodárenie s  prostriedkami štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách (RO) a príspevkových organizáciách (PO) – kontrola sa vykonáva podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Subjekty kontroly:

a) Ministerstvo kultúry SR, Bratislava – vnútorná kontrola,

b) Slovenská filharmónia, Bratislava (PO),

c) Filmový ústav, Bratislava (PO).

 

  1. Kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v múzeách a galériách, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom kultúry SR podľa § 6 písmeno d) zákona č. 206/2009 Z. z. – kontrola sa vykonáva podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti upravených v zákone č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Subjekty kontroly:

a) Slovenské národné múzeum – pokračovanie kontroly, Martin,

b) Slovenské centrum dizajnu, Bratislava.

3. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky ministerky, štátneho tajomníka, štátnej tajomníčky, generálnej tajomníčky služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov.

 

B. ŠTÁTNY PAMIATKOVÝ DOHĽAD

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v zmysle § 5 zákona.

1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ na základe došlých podnetov fyzických osôb a právnických osôb. 

2. Dozor nad stavom a dodržiavaním podmienok ochrany pamiatkových území

a) Pamiatková zóna Lokomotívne depo Rača Východné,

b) Pamiatková zóna Modra,

c) Pamiatková zóna Kopčany.

3. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministerky, štátneho tajomníka, štátnej tajomníčky, generálnej tajomníčky služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov.

 

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2023 / Veronika Vaculíková

Zdieľať