Žiadosť je úplná, ak obsahuje:

a) povinné náležitosti žiadosti o dotáciu

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
 4. čestné vyhlásenia žiadateľa (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa),
 5. sken dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (číslo účtu musí byť v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Sken dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou.    V prípade predloženia skenu zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. musí obsahovať všetky strany zmluvy, výpis z účtu nepostačuje. Sken dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky predkladá žiadateľ ako prílohu vo formáte PDF.,
 6. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu ). Potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.

Potvrdenie vydané elektronicky a doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk, ktoré predkladáte ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky  cez www.slovensko.sk je potrebné do podania vložiť ako prílohu, ktorú už žiadateľ nepodpisuje.

Potvrdenie vydané elektronicky nepostačuje iba stiahnuť z elektronickej schránky vo formáte .pdf bez pripojeného kvalifikovaného elektronického podpisu. Elektronicky vydané potvrdenie musí mať už pripojený kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý ho vydal a tento dokument musí žiadateľ pripojiť k podaniu vo formáte, v akom mu bol doručený ( napr. najčastejšie formát *.asice). Pre overenie, či je súbor elektronicky podpísaný, je potrebné použiť aplikáciu alebo službu určenú na spracovanie a overovanie elektronických podpisov. Funkcia informatívneho overovania podpisov je dostupná pre dokumenty v elektronických správach v rámci funkcií elektronických schránok. Pre informatívne overenie podpisov je možné využiť aj verejnú službu overovania podpisov – https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep,

Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe, ktoré chcete predložiť ministerstvu prostredníctvom elektronickej schránky cez www.slovensko.sk  musí byť – zaručene konvertované do elektronickej podoby v zmysle aktuálne platnej vyhlášky o zaručenej konverzii. Potvrdenie nepostačuje iba naskenovať. Potvrdenie vydané písomne v listinnej podobe je potrebné previesť zaručenou konverziou do elektronickej podoby a následne predkladáte originál zaručene konvertovaného dokladu v elektronickej podobe. Do podania ho vkladáte ako prílohu, ktorú už žiadateľ nepodpisuje, keďže obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis subjektu, ktorý vykonal zaručenú konverziu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec, Slovenská pošta, a.s., notár). Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze

 1. súhlas s poskytnutím osobných údajov (týka sa iba žiadateľa, ktorým je fyzická osoba – živnostník) – údaje sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu. Formulár je potrebné vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a priložiť  k žiadosti ako prílohu vo formáte PDF.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné stiahnuť TU

Ak žiadateľ fyzická osoba – živnostník súhlas s poskytnutím údajov ministerstvu neposkytne a nepredloží súhlas podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) spolu so žiadosťou, v tomto prípade je žiadateľ povinný predložiť k dátumu podania žiadosti o dotáciu originály elektronicky vydaných potvrdení, resp. potvrdenia zaručene konvertované do elektronickej podoby (potvrdenia nie staršie ako tri mesiace) zo sociálnej poisťovne, troch zdravotných poisťovní, daňového úradu, konkurzného súdu, inšpektorátu práce a výpis z registra trestov).

Elektronicky vydané potvrdenia s pripojeným kvalifikovaným elektronickým podpisom príslušnej inštitúcie, ktoré chcete priložiť k žiadosti podávanej prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva cez  www.slovensko.sk vložíte  do podania ako prílohu, najčastejšie formát ASICE. Túto prílohu žiadateľ už nepodpisuje svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pred zadávaním údajov do formulára elektronickej registrácie žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľov v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k elektronickej registrácii.

 

b) osobitné náležitosti žiadosti o dotáciu

 1. Prílohou žiadosti na podporu projektov v oblasti podprogramu1 Živá kultúra je:

a) podrobná charakteristika a popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

b) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

c) dotazník pre účel štátnej/minimálnej pomoci – pri zadávaní údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľa pre účel štátnej/minimálnej pomoc

Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

d) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak ide o výskumné projekty, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer výskumu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu.

 

 1. Prílohami žiadosti na podporu projektu v oblasti podprogramu 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť sú:

a)doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

b) dotazník pre účel štátnej/minimálnej pomoci – pri zadávaní údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľa pre účel štátnej/minimálnej pomoci

Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne

c) ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu desiatich básní, ak ide o poéziu, a ukážka v rozsahu dvoch až troch ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 x 13 cm alebo iné ukážky obrazovej časti publikácie,

d) stručný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej strany,

e) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer projektu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu,

f) recenzia pri reedíciách a prekladoch alebo iné odborné odporúčania a jeden výtlačok alebo jeho kópia z predchádzajúcej edície,

g) demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte – CD nosič, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vydávanie elektronických nosičov,

h) návrh webovej stránky, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na publikovanie webovej stránky, spolu s dokladom o vlastníctve príslušnej domény,

i) návrh mobilnej aplikácie, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vytvorenie mobilnej aplikácie,

j) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom).

 

 1. Prílohami žiadosti na podporu projektu v oblasti podprogramu 3 Periodická tlač (noviny a časopisy) sú:

a) doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

b) dotazník pre účel štátnej/minimálnej pomoci – pri zadávaní údajov  do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľa pre účel štátnej/minimálnej pomoci

Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

c) ukážka dvoch predchádzajúcich vydaní periodickej tlače,

d) adresár odberateľov, ak ide o nepredajnú periodickú tlač,

e) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer projektu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu, ak ide o novovznikajúcu periodickú tlač,

f) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie).

 

 1. Prílohami žiadosti na podporu projektu v oblasti podprogramu 4 Neformálne vzdelávanie a výskum sú:

a) podrobná charakteristika a popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

b) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

c) dotazník pre účel štátnej/minimálnej pomoci – pri zadávaní údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľa pre účel štátnej/minimálnej pomoci.

Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

d) odborný posudok pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak ide o výskumné projekty, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer výskumu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu.

 

 1. Prílohami žiadosti na podporu projektu v oblasti podprogramu 5 Fyzická debarierizácia sú:

a) údaje alebo doklad na overenie vzťahu žiadateľa k nehnuteľnosti (zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnosť na účely overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností, alebo doklad o vlastníctve, alebo doklad o správe nehnuteľnosti), ak doklad o vlastníctve alebo doklad o správe nehnuteľnosti nemožno z objektívnych dôvodov predložiť, predkladá sa vyhlásenie o vlastníctve alebo vyhlásenie o správe nehnuteľnosti,

b) doklad o povolení stavby alebo stavebných prác podľa stavebného zákona[2], ak sa vyžaduje alebo žiadosť o vydanie povolenia; povolenie sa prikladá najneskôr k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,

c) projektová dokumentácia vrátane vizualizácie stavu, ktorý chce žiadateľ úpravou dosiahnuť a harmonogramu prác, ktorých realizácia má byť financovaná z dotácie;  ak zámerom projektu je len vytvorenie projektovej dokumentácie, prílohy  podľa písmen b) a d) sa nevyžadujú,

d) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej 10 rokov nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer projektu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu,

e) fotodokumentácia aktuálneho celkového stavu nehnuteľnosti a jej časti, v ktorej sa bude realizovať fyzická debarierizácia, na účel posúdenia či je plánovaná úprava komplexným riešením, v rozsahu najmenej štyroch fotografií vo formáte 9 x 13 cm,

f) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

g) dotazník prístupnosti objektu – Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

 

 1. Prílohami žiadosti na podporu projektov v oblasti podprogramu 6 Informačná debarierizácia sú:

a) podrobná charakteristika a popis projektu (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

b) dotazník pre účel štátnej/minimálnej pomoci – pri zadávaní údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie je žiadateľ povinný pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník pre žiadateľa pre účel štátnej/minimálnej pomoci

Dotazník je po zadaní údajov potrebné stiahnuť a priložiť k žiadosti ako prílohu. Zároveň elektronickú verziu je potrebné priložiť ako prílohu k formuláru elektronickej registrácie (súbor Export PDF). Dotazník sa vypĺňa na každý projekt (žiadosť o dotáciu) samostatne.

c) charakteristika žiadateľa a zoznam jeho činností v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov (formulár elektronickej registrácie podpísaný štatutárnym zástupcom),

d) odborný posudok odborníka pôsobiaceho v predmetnej oblasti najmenej desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, v ktorom sa zhodnotí celkový zámer projektu, relevantnosť rozpočtu a odborná spôsobilosť žiadateľa na realizáciu projektu; na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá je priamym realizátorom projektu alebo odborným garantom projektu.

 

UPOZORNENIE:

– v priebehu posudzovania žiadostí si môže ministerstvo vyžiadať ďalšie podklady a podrobnejšie informácie k jednotlivým projektom. Lehota na predloženie je 15 kalendárnych dní,

– pri elektronickej registrácii žiadosti v položke „Kontaktná osoba – e-mail“ uvádzať platnú e-mailovú adresu,

– žiadosť podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). V prípade, že žiadosť nepodáva štatutárny orgán žiadateľa, ale ním písomne poverená osoba je potrebné ku žiadosti priložiť splnomocnenie osoby podávajúcej žiadosť vo formáte PDF.,

– žiadosť je možné ministerstvu predložiť výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk – služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

– znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

 

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu – jan.paprcka@culture.gov.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať