Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry za rok 2022 bolo ukončené.

Oznam o začatí štátneho štatistického zisťovania dostane každá spravodajská jednotka (ďalej „SJ“) zaradená do zoznamu SJ za príslušnú oblasť kultúry na e-mailovú adresu.

Súčasťou oznamu je prístupový link určený výhradne na vyplnenie konkrétneho typu výkazu konkrétnej SJ v elektronickom systéme štatistického zisťovania MK SR.

Ak SJ vykonávala v sledovanom roku činnosť vo viacerých oblastiach kultúry, vyplní výkaz za každú oblasť osobitne (za každú oblasť kultúry dostane e-mailom osobitný oznam spolu s prístupovým linkom).

Na prípravu podkladov môžete použiť vzory formulárov výkazov:

Schválené ročné výkazy KULT a NM štátneho štatistického zisťovania na rok 2023

Dôležité dokumenty:

Posledná aktualizácia: 25. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať