Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2020.

Upozorňujeme vás, že

  • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Neúplná žiadosť nebude posudzovaná. Doplnenie žiadosti nie je možné.
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát),
  •  výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár nie je súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  • výpis z registra trestov fyzickej osoby – štatutárneho orgánu žiadateľa – sa nepredkladá!
  • v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri“) boli mimovládne organizácie povinné do 30. júna 2019 aktualizovať údaje o štatutárnom zástupcovi. Upozorňujeme Vás, že ako subjekt verejnej správy podľa zákona o registri nesmieme poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona o registri.

Všeobecné informácie

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2020

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

5 Podpora miestnej a regionálnej kultúry

(účel: podpora miestnej a regionálnej kultúry)

6 Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry – COVID – 19

(účel: odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na oblasť kultúry)

Posledná aktualizácia: 8. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať