Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou pomoci Ministerstva kultúry SR na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu.

 

 


Aký je cieľ výzvy?

Cieľom výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 


Koľko peňazí môžem dostať?

Maximálna výška dotácie je 540 eur za jeden mesiac, teda maximálne 3780 eur pre oprávneného žiadateľa za obdobie marec – september 2020.

 

Od čoho závisí, koľko peňazí dostanem?

Výška dotácie pre oprávneného žiadateľa bude závisieť od jeho príjmov v období marec – september 2020. Oprávnený žiadateľ dostane 540 eur za každý mesiac, počas ktorého bol jeho celkový čistý príjem maximálne 540 eur.

 

Príklad:

Otázka: V apríli som zarobil 300 eur. Mám nárok na dotáciu z tejto výzvy?

Odpoveď: Áno, máte nárok na dotáciu za apríl vo výške 540 eur.

Otázka: V máji som zarobil 600 eur. Mám nárok na dotáciu z tejto výzvy?

Odpoveď: Nie, nemáte nárok na dotáciu za máj, pretože Váš príjem presiahol sumu 540 eur.

 Kto sú oprávnení žiadatelia?

O dotáciu si môžu požiadať fyzické osoby (SZČO a slobodné povolania) so súbehom príjmov, ktoré:

  • sú zapísané v evidencii iných profesionálov v kultúre vedenej Fondom na podporu umenia (FPU),
  • ich celkový čistý mesačný príjem v mesiacoch marec – september 2020 nepresahoval sumu 540 eur,
  • si nepožiadali o štipendium v mimoriadnej výzve FPU č. 2/2020
  • si nepožiadali o štipendium v mimoriadnej výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín č. 1/2020

 

Príklad:

Otázka: Som SZČO, podnikám v oblasti hudby ako zvukár a ozvučujem koncerty a iné kultúrne podujatia. Zároveň som zamestnaný na polovičný úväzok v nákupnom centre ako asistent predaja. V mesiacoch marec až september 2020 bol môj čistý mesačný príjem z podnikania a zamestnania spolu 400 eur. Nie som však zapísaný v žiadnom registri umelcov či profesionálov v kultúre. Som oprávnený žiadateľ?

 

Odpoveď: Áno, ste oprávnený žiadateľ a máte nárok na plnú výšku dotácie za celé oprávnené obdobie. V praxi to znamená, že môžete za každý mesiac, od marca až do septembra, požiadať o dotáciu 540 eur. Za uvedených sedem mesiacov tak spolu dostanete 3 780 eur. Pred vyplnením žiadosti však musíte byť zaregistrovaný v evidencii iných profesionálov v kultúre vedenej Fondom na podporu umenia. Zaregistrovať sa môžete na tomto odkaze (linka).

 

Kto mi poradí, keď budem mať problém s registráciou?

Ministerstvo kultúry SR zriadilo call centrum na pomoc žiadateľom. Otázky môžete klásť telefonicky na čísle +421 2 32 184 357 alebo e-mailom na ds.podpora@culture.gov.sk.

 Kedy bude vyhlásená výzva?

Výzvu vyhlásime 23. novembra 2020 – Program 6 – Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry na rok 2020

 

Kedy bude k dispozícii žiadosť?

Žiadosť bude k dispozícii v deň vyhlásenia výzvy, teda 23. novembra 2020. Od tohto dňa sa môžete zaregistrovať ako oprávnený žiadateľ.

 

Kedy sa končí možnosť podať žiadosť?

Žiadosti môžete podávať do 2. decembra 2020 (vrátane).

 

Kedy mi prídu peniaze?

Dotáciu začneme vyplácať na účty prijímateľov v decembri 2020.

 


Kde nájdem podmienky pre poskytnutie dotácie?

Podmienky pre udelenie dotácie uvedieme vo výzve, ktorú zverejníme na webovom sídle Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk. Nájdete ju aj na tomto odkaze (linka).

 

Kde nájdem žiadosť?

Vzor žiadosti zverejníme na webovom sídle Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk, kde zverejníme aj ďalšie informácie o výzve. Elektronickú žiadosť nájdete na  tomto odkaze https://ds.culture.gov.sk.

 

Kde nájdem pokyny k vyplneniu žiadosti?

Pokyny k vyplneniu žiadosti zverejníme na webovom sídle Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk v informáciách o výzve v časti Pokyny k vyplneniu žiadosti. Nájdete ich aj na tomto odkaze (linka).

 


Čo znamená „súbeh príjmov“?

Súbeh príjmov je súčasný príjem zo závislej činnosti a/alebo z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a ostatných príjmov.

 

Príklad:

Fyzická osoba podniká ako SZČO v oblasti hudby ako zvukár a ozvučuje koncerty a iné kultúrne podujatia. Zároveň je zamestnaná na polovičný úväzok v nákupnom centre ako asistent predaja. Takáto osoba je v súbehu príjmov.

 

Čo ak nie som zapísaný v evidencii iných profesionálov v kultúre vedenej Fondom na podporu umenia?

Pokiaľ nebudete zaregistrovaný v evidencii iných profesionálov v kultúre vedenej Fondom na podporu umenia, Vaša žiadosť nebude spracovaná.

 

Čo sa stane, ak pri registrácii úmyselne uvediem nepravdivé údaje? Hrozia mi nejaké sankcie?

Ak neuvediete správne údaje Ministerstvo kultúry SR bude postupovať podľa Trestného zákona (zákon č. 300/2005, § 225) a podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (zákon č. 523/2004, § 31).

 

Čo znamená projekt?

Nie je potrebné vypracovať konkrétny projekt na kultúrnu aktivitu. Pojem „projekt“ je použitý vzhľadom na názvoslovie uvedené v zákone č. 299/2020 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Formulár používaný v rámci dotačného systému bude vopred automaticky vyplnený, nie je potrebné ho doplniť.

 

Čo znamená rozpočet?

Rozpočet predstavuje Vami určenú výšku podpory z jednotlivých mesiacov. Pri vypĺňaní elektronickej žiadosti si z ponuky vyberiete kalendárny mesiac nároku na dotáciu. V rozpočte sa Vám zobrazí sumár výšky dotácie za kalendárne mesiace. Formulár rozpočtu je vopred automaticky vyplnený, nie je potrebné ho doplniť.

Posledná aktualizácia: 7. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať