Kultúra znevýhodnených skupín – podprogramy 2.1 – 2.6

termín zverejnenia výzvy: 21. 05. 2024
termín uzávierky predkladania žiadostí: 03. 06. 2024

Program Kultúra znevýhodnených skupín je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín zahŕňajúcich aj podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, neznášanlivosti vrátane rasizmu a xenofóbie, boj proti predsudkom a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenie sociálnej súdržnosti a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Podpora je zameraná na:
a) kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín zahŕňajúce aj podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, neznášanlivosti vrátane rasizmu a xenofóbie, boj proti predsudkom a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenie sociálnej súdržnosti a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu;
b) vydávanie neperiodických publikácií v oblasti literatúry, vydávanie multimediálnych nosičov, tvorbu mobilných aplikácií a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a zabezpečenie viacúčelového prístupu k audiovizuálnym dielam, vrátane výroby titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo hlasového komentára pre nevidiacich;
c) vydávanie periodických publikácií, ktoré prispievajú k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnych aktivít a prinášajú informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva;
d) kultúrne aktivity zamerané na neformálne vzdelávacie kultúrne podujatia a výskumné projekty smerujúce k zlepšovaniu dostupnosti kultúry osobám so zdravotným postihnutím, k ochrane a rozvoju kultúrnych práv týchto osôb a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane podpory mobility a s ňou súvisiacou možnosťou účasti na odborných podujatiach a prezentáciách príkladov dobrej praxe na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni;
e) fyzickú debarierizáciu, ktorá súvisí s oblasťou kultúry a umenia a
f) informačnú debarierizáciu, sprístupňovanie kultúry a kultúrnych formátov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Program je vo všeobecnosti zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím: telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb so psychickými ochoreniami, na ochranu duševného zdravia, podporu seniorov (aktívne starnutie, medzigeneračná solidarita), detí a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, klienti centier pre deti a rodiny, diagnostických centier, liečebno-výchovných sanatórií). Program slúži na podporu kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti (napr. mnohodetné rodiny, rodiny s jedným rodičom apod.), kultúrnej integrácie migrantov, kultúry osôb (dospelých) ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (napr. klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, odchovanci detských domovov, centier pre deti a rodiny, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu odňatia slobody, a pod.), osôb bez práce (dlhodobo nezamestnaní), osôb bez domova a pod., prevenciu a elimináciu domáceho násilia, na podporu rodovej rovnosti (podpora rovnosti príležitostí žien a mužov), prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, prevenciu obchodovania s ľuďmi, výchovy k tolerancii a rozvoj medzikultúrneho dialógu (predchádzanie predsudkov a stereotypov, posilňovanie vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou a vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami obyvateľstva navzájom).

Tento program slúži ako nástroj kultúrnej politiky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva – na podporu implementácie opatrení v oblasti kultúry vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na podporu plnenia opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program tiež napĺňa zámery a ciele v oblasti rozvoja kultúry znevýhodnených skupín stanovené v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Program je tiež určený na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia a sprístupňovanie kultúry a kultúrnych formátov pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva (informačná debarierizácia).

Priority Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024 v programe 2 Kultúra znevýhodnených skupín:

1. Podpora kultúrnych aktivít pre deti a mládež
2. Kultúrne aktivity zamerané na podporu zdravia
3. Podpora sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Posledná aktualizácia: 22. mája 2024 / Michal Masár

Zdieľať