Vážení žiadatelia,

  • pred zadávaním údajov do elektronickej registrácie žiadosti o poskytnutie dotácie na webovom sídle https://ds.culture.gov.sk/ je potrebné pre účel štátnej/minimálnej pomoci vyplniť Dotazník. Kompletne vyplnený a vyhodnotený dotazník je potrebné stiahnuť vo formáte .pdf a následne povinne priložiť ako osobitnú náležitosť(prílohu) k predkladanej žiadosti o dotáciu.,
  • Súhlas s poskytnutím osobných údajov – formulár na vyplnenie – predkladá iba žiadateľ – fyzická osoba – živnostník. Údaje sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a overenie žiadateľa – fyzickej osoby – živnostníka, či spĺňa podmienky stanovené v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Formulár je potrebné vyplniť, podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a priložiť k žiadosti o dotáciu ako prílohu vo formáte .pdf.,
  • korektne zaregistrovanú a kompletne vyplnenú žiadosť o dotáciu spolu s povinnými a osobitnými náležitosťami  predkladá žiadateľ v stanovenom termíne na ministerstvo, a to výlučne elektronickou formou, t.j. žiadosť o dotáciu je potrebné elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a spolu s prílohami zaslať z elektronickej schránky žiadateľa do elektronickej schránky ministerstva cez www.slovensko.sk,
  • žiadosť o dotáciu nie je možné zaslať ministerstvu písomne v listinnej podobe alebo iným nenáležitým spôsobom,
  • žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ na každý projekt osobitne, t.j. každá žiadosť spolu so všetkými povinnými a osobitnými náležitosťami musí byť predložená z elektronickej schránky žiadateľa do elektronickej schránky ministerstva cez slovensko.sk ako samostatné podanie.

 

Adresa na predkladanie žiadostí:

Žiadosti sa predkladajú výlučne elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk  – služba Všeobecná agenda Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, identifikátor služby https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140

Do predmetu podania je potrebné uviesť text „PROGRAM 2 –“ a číslo podprogramu.

V prípade otázok je potrebné využívať výlučne mailovú komunikáciu anna.medvedova1@culture.gov.sk

 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2024

vo formáte .pdf:

vo formáte .odt.:

 

Formuláre na vrátenie dotácie alebo jej časti poskytnutej v programe 2 – Kultúra znevýhodnených skupín:

  1. Avízo o vrátení finančných prostriedkov na VÝDAVKOVÝ ÚČET – vratky do 31.12.2024
  2. Avízo o vrátení finančných prostriedkov na PRÍJMOVÝ ÚČET (PÚ – vratky) – vratka od 1.1.2025

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 1. júla 2024 / Michal Masár

Zdieľať