Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Názov projektu: Budovanie a rozvoj kapacít analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Miesto realizácie: všetky kraje SR

Výška NFP: 13 864 905,02 EUR

 

Projekt zlepšovania a zefektívňovania existujúcich analytických útvarov a vytvorenia nových útvarov na ústredných orgánoch štátnej správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako prijímateľ NFP realizuje prostredníctvom partnerskej spolupráce s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy nový národný projekt s názvom “Budovanie a rozvoj analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy”. Projekt umožní posilnenie a zefektívnenie už existujúcich analytických útvarov na ústredných orgánoch štátnej správy a zároveň vytvorenie nových analytických útvarov na tých ústredných orgánoch štátnej správy, v ktorých zatiaľ takéto útvary ešte nie sú zriadené.

Národný projekt „Budovanie a rozvoj analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ patrí pod Operačný program Efektívna verejná správa a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Jeho hlavným cieľom okrem uvedeného posilnenia a zefektívnenia už existujúcich analytických útvarov a vytvorenia nových útvarov  je vytvorenie konzistentných metodických postupov analytických útvarov, vyššiu kvalitu pracovných výstupov a rovnaké pracovné podmienky zamestnancov analytických útvarov. Úlohou analytických útvarov bude predovšetkým vytvárať komplexné analytické výstupy, analyticky rozpracovávať navrhované opatrenia a odborné stanoviská, posudzovať vplyvy politík, regulácií a legislatívnych rámcov, hodnotiť efektívnosť výdavkov, určovať zdroje neefektívnosti a navrhovať riešenia na ich odstránenie, pripravovať návrhy politík a reforiem, hľadať riešenia na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a výsledkov rezortných politík a zároveň spolupracovať s analytickými útvarmi z iných rezortov.

Realizáciou národného projektu „Budovanie a rozvoj analytických jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ v Operačnom programe Efektívna verejná správa,  prioritná os 1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa, je v rámci Ministerstva kultúry SR ako jedného z partnerov projektu, poverený odbor projektového riadenia a dotácií.

Ďalšími partnermi projektu sú Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad vlády a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Projekt je realizovaný v období od júna 2017 do decembra 2020.

Viac informácií o operačnom programe Efektívna verejná správa a národnom projekte nájdete  na www.opevs.eu

Publikované 11. 9. 2017 / odbor projektového riadenia a dotácií

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať