Návrh záverečného účtu za rok 2009

Obal (pdf, 20 kB)

Obsah (pdf, 27 kB)

Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Materiál (pdf, 782 kB)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 1 (pdf, 23 kB)      

Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2009

Tabuľka 2 (pdf, 21 kB)       

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 3 (pdf, 20 kB)       

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 4 (pdf, 24 kB)     

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2009

Tabuľka 5 (pdf, 21 kB)        

 

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2009

Tabuľka 6 (pdf, 20 kB)          

Agregovaná súvaha rozpočtových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 7 (pdf, 22 kB)      

Agregovaný výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 8 (pdf, 22 kB)    

 

Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 9 (pdf, 21 kB)       

 

Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

Tabuľka 10 (pdf, 22 kB)     

Organizačná schéma MK SR

Príloha 1 (pdf, 29 kB)       

 

Zoznam štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR k 31.12.2009

Príloha 2 (pdf, 20 kB)        

 

Hodnotenie programovej štruktúry roku 2009

Príloha 3 (pdf, 2 MB)        

Prehľad výdavkov na zahraničné pracovné cesty za rok 2009 – aparát MK SR

Príloha 4 (pdf, 66 kB)         

 

Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR za rok 2009

Príloha 4a (pdf, 23 kB)       

 

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti k 31. decembru 2009

Príloha 5 (pdf, 19 kB)         

 

Výdavky Grantového systému MK SR

Podprogram 08S 0201 Umenie

Príloha 6 (pdf, 109 kB)         

Podprogram 08S 0202 Národnostné menšiny

Príloha 7 (pdf, 100 kB)        

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom

Príloha 8 (pdf, 60 kB)        

Podprogram 08S 0205 Podpora audiovizuálnej tvorby

Príloha 9 (pdf, 34 kB)       

Podprogram 08S 0206 Pro Slovakia

Príloha 10 (pdf, 41 kB)       

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí

Príloha 11 (pdf, 49 kB)     

 

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín

Príloha 12 (pdf, 35 kB)      

Podprogram 08S 020A Nehmotné kultúrne dedičstvo

Príloha 13 (pdf, 70 kB)      

Podprogram 08S 020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Príloha 14 (pdf, 72 kB)       

 

Podprogram 08S 020E Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Príloha 15 (pdf, 21 kB)

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať