Grantový systém –  rok 2008

Upozornenie Vážení žiadatelia,

dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos (pdf, 498 kB) Ministerstva kultúry SR z  26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša nasledovné zmeny:

a) spolufinancovanie projektu – percento spolufinancovania sa odvíja od právnej formy žiadateľa a je rozdelené do 4 skupín:

  1. spolufinancovanie vo výške 15 % sa požaduje od fyzických osôb, občianskych združení, nadácií, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičného fondu
  2. spolufinancovanie vo výške 30 % sa požaduje od fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na podnikanie, vyššieho územného celku, obce, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec, vysokej školy, registrovanej cirkvi a Matice slovenskej
  3. spolufinancovanie vo výške 5 % sa požaduje v programe Audiovízia 2008 bez ohľadu na právnu formu žiadateľa
  4. spolufinancovanie vo výške 0 % sa požaduje v programe Kultúrne poukazy 2008 bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

b) predkladanie potvrdení – k žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, Daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov) a konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídla kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem VÚC, obce, cirkvi a náboženskej spoločnosti) /ďalej len „potvrdenia“/

Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa v rámci Grantového systému na rok 2009 je potrebné potvrdenia priložiť nasledovne:

1x originál potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace. Originál potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo zaslaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva.
– do ostatných žiadostí o dotáciu postačí priložiť kópie potvrdení resp. odvolávku na žiadosť, v ktorej sú originály potvrdení priložené.

Ak však časový úsek medzi zaslaním prvej žiadosti o dotáciu s originálmi potvrdení a ďalšou žiadosťou o dotáciu bude dlhší ako tri mesiace, je potrebné pri podávaní ďalšej žiadosti opätovne priložiť aktuálne originály potvrdení.

V prípade, že ani k jednej žiadosti nebudú priložené originály potvrdení, ale len kópie, bude sa žiadosť považovať za neúplnú.

Upozorňujeme žiadateľov, že potvrdenia zaslané do Grantového systému 2008 nebudú v Grantovom systéme na rok 2009 akceptované, bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia.

Predkladanie potvrdení – viac informácií

c) dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie a jej elektronickej registrácie,

d)žiadosti o dotáciu na rok 2008 je možné predkladať do 10. novembra 2008.

Prílohy (pdf, 167.68 kB) k výnosu Ministerstva kultúry SR z  26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619

Všeobecné informácie

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie za rok 2008

Grantové programy

1. Obnovme si svoj dom

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

3. Audiovízia 2008

4. Umenie

5. Pro Slovakia

6. Kultúra národnostných menšín

7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

9. Kultúrne poukazy

Metodické usmernenie pre predkladanie potvrdení k žiadostiam zaslaným do 30. 9. 2008 (pdf, 36.40 kB)


Logá Ministerstva kultúry SR (pre potreby grantových projektov)

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať