Obal

Obsah

Materiálspráva o hospodárení rozpočtovej kapitoly

 

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2020
Tabuľka 1

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Tabuľka 2

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2020
Tabuľka 3

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2020
Tabuľka 4

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020  
Tabuľka 5

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Tabuľka 6

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných za obdobie roka 2020                
Príloha 2

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2020
Príloha 3

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi
a náboženské spoločnosti k 31. 12. 2020                                       
Príloha 4

 

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 6

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 7

Podprogram 08S 0200F  Podpora miestnej a regionálnej kultúry 2020

Príloha 8

Podprogram 08S 020G Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí na oblasť kultúry 2020

Príloha 9

Posledná aktualizácia: 11. júna 2021 / Michal Masár

Zdieľať