ŠTATÚT VNÚTORNÉHO AUDITU

MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút vnútorného auditu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) je vypracovaný na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa Metodického usmernenia k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu podľa zákona č. 375/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF SR č. MF/020133/2019-1411 sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky účinného od 18. 12. 2019.

 

Článok 2

Organizačné zabezpečenie vnútorného auditu

(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vykonáva vnútorný audit prostredníctvom svojho samostatného organizačného útvaru odboru vnútorného auditu (ďalej len „OVA“).

 

Článok 3

Pôsobnosť štatútu a vedúcich zamestnancov

(2) Štatút určuje postavenie, ciele a činnosti OVA.

(3) Tento štatút je záväzný pre vymenovaného vnútorného audítora a zamestnancov OVA.

(4) Na účely tohto štatútu štatutárnym orgánom ministerstva je minister alebo osoba, ktorá je poverená na jeho zastupovanie (ďalej len „minister“).

(5) Minister zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov vnútorného auditu pri skvalitňovaní finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne, účinné a účelné plnenie úloh ministerstva. Pri plnení úloh ministerstva v oblasti vnútorného auditu minister najmä

 • a) vymenúva vnútorného audítora po splnení podmienok podľa § 12 ods. 1 zákona a oznamuje jeho vymenovanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) do desiatich pracovných dní odo dňa vymenovania vnútorného audítora,
 • b) odvoláva vymenovaného vnútorného audítora z dôvodov uvedených v § 15 zákona a oznamuje odvolanie vnútorného audítora ministerstvu financií najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odvolania vnútorného audítora ),
 • c) schvaľuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok,
 • d) schvaľuje strednodobý plán vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“) a ročný plán jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“) vrátane ich zmien,
 • e) schvaľuje a vydáva písomné poverenie na vykonanie vnútorného auditu a dodatok k tomuto povereniu,
 • f) rozhoduje o vykonaní vnútorného auditu, ktorý nebol zahrnutý v ročnom pláne,
 • g) schvaľuje program vnútorného auditu a jeho zmeny a doplnenia,
 • h) rozhoduje o námietkach proti vnútornému audítorovi a o námietkach proti prizvanej osobe ),
 • i) je oprávnený oslobodiť vnútorného audítora alebo prizvanú osobu od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone vnútorného auditu ),
 • j) schvaľuje štatút vnútorného auditu a jeho zmeny a doplnenia.

(6) Riaditeľ OVA riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje vykonávanie vnútorného auditu zamestnancami OVA. Pri plnení týchto úloh najmä

 • a) pomáha plniť ciele, úlohy a zámery ministerstva patriacich do pôsobnosti odboru vnútorného auditu,
 • b) zabezpečuje vypracovanie štatútu vnútorného auditu, v ktorom sa určuje postavenie, ciele a činnosť vnútorného auditu a jeho predloženie na schválenie ministrovi,
 • c) zabezpečuje vypracovanie a prehodnocovanie strednodobého plánu a ročného plánu so zohľadnením návrhov a odporúčaní ministra a predkladá ich na schválenie ministrovi; zabezpečuje zaslanie schválených plánov vnútorného auditu ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára príslušného roka,
 • d) zabezpečuje efektívne vykonávanie vnútorných auditov v súlade so schválenými plánmi nútorných auditov,
 • e) predkladá ministrovi na schválenie poverenie na vykonanie vnútorného auditu a program vnútorného auditu pred začatím vnútorného auditu vrátane ich zmien,
 • f) zabezpečuje zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému z vykonaných vnútorných auditov,
 • g) zabezpečuje vypracovanie ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok ), ktorú po jej schválení ministrovi zasiela najneskôr do konca februára príslušného roku ministerstvu financií a Výboru pre vnútorný audit a vládny audit,
 • h) na základe overovania, analýzy a hodnotenia procesov poskytuje ministrovi informácie, stanoviská a odporúčania na zlepšenie riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík, týkajúce sa zlepšenia overovaných a hodnotených činností v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva.

 

Článok 4

Definícia a ciele vnútorného auditu

(1) Vnútorný audit je súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu vydaných Inštitútom interných audítorov (ďalej len „štandardy IIA“).

(2) Cieľom činnosti OVA je poskytovať nezávislé, objektívne a odborné uistenie ministrovi o hospodárnom, efektívnom, účinnom a účelnom plnení úloh ministerstva a poskytovať mu tak pridanú hodnotu spočívajúcu v identifikovaní možností na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov a v rozvíjaní finančného riadenia podľa § 5 zákona. Uvedené sa primerane vzťahuje aj vo vzťahu k štatutárnym orgánom právnických osôb, v ktorých je ministerstvo oprávnené vykonať vnútorný audit.

(3) Cieľom vnútorného auditu je podľa § 10 ods. 2 a § 16 ods. 5 zákona najmä napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov ministerstva a prinášať systematický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia, pričom vnútorným auditom sa najmä

 • a) overuje a hodnotí systém riadenia rizík, identifikovanie, hodnotenie a monitorovanie možných rizík súvisiacich s finančným riadením a inými činnosťami,
 • b) overuje a hodnotí dodržiavanie osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov, interných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach,
 • c) overuje a hodnotí hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,
 • d) overuje a hodnotí splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,
 • e) overuje správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
 • f) overuje a hodnotí spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,
 • g) overuje a hodnotí úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,
 • h) overuje a hodnotí bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje,
 • i) overuje splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom,
 • j) odporúča zlepšenie riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,
 • k) overuje a hodnotí ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením,
 • l) overuje dodržiavanie ustanovení zákona súvisiacich s výkonom finančnej kontroly a všeobecne záväzných predpisov vydaných na vykonanie finančnej kontroly.

 

Článok 5

Postavenie OVA

(1) OVA je priamo podriadený ministrovi, je funkčne a organizačne oddelený a nezávislý od ostatných organizačných útvarov ministerstva a od výkonu finančnej kontroly.

(2) Ministerstvo zabezpečí vytvorenie podmienok, ktoré umožnia OVA riadny a efektívny výkon činností patriacich do jeho pôsobnosti, najmä vo vzťahu k napĺňaniu cieľov vnútorného auditu, ktorým je poskytovanie objektívnych uisťovacích služieb založených na vyhodnocovaní rizík, poskytovaní poradenstva a prinášaní porozumenia podstate vecí.

(3) OVA má zabezpečený prístup k ministrovi ako správcovi kapitoly štátneho rozpočtu, resp. k osobám, ktoré sú poverené na jeho zastupovanie, za účelom zabezpečenia primeranej vzájomnej komunikácie, vrátane informovania o výsledkoch vykonaného vnútorného auditu. Výsledky a správy z vykonaných vnútorných auditov nesmú byť nijakým spôsobom ovplyvňované a upravované ministrom, ako správcom kapitoly štátneho rozpočtu, resp. osobami, ktoré sú poverené na jeho zastupovanie alebo inými zamestnancami ministerstva, ani inými osobami, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť ministerstva v oblasti výkonu vnútorného auditu podľa článku 6 odsek 1 (ďalej len „iné osoby“).

(4) Zamestnanci ministerstva a iné osoby nie sú oprávnení akýmkoľvek spôsobom zasahovať do činnosti vnútorného auditu.

(5) Vnútorný audítor nesmie mať obavu z informovania ministra, ako štatutárneho orgánu správcu kapitoly, resp. iných relevantných osôb, o skutočnostiach, ktoré počas výkonu vnútorného auditu zistil, a to ani v prípade, ak takéto skutočnosti, výsledky, alebo závery by boli pre povinnú osobu nepriaznivé. To sa vzťahuje aj na uvádzanie zistení v správe alebo v čiastkovej správe z vnútorného auditu.

(6) Vnútorný audit možno vykonávať len pod vedením vnútorného audítora, pričom vnútorný audit vykonávajú minimálne dvaja zamestnanci ministerstva na základe písomného poverenia na vykonanie vnútorného auditu vydaného ministrom.

(7) Vnútorného audítora vymenúva a odvoláva minister po splnení podmienok ustanovených zákonom ).

(8) Vnútorný audítor a zamestnanec ministerstva vykonávajúci vnútorný audit musí byť pri výkone vnútorného auditu objektívny a jeho činnosť musí byť nezávislá od skutočností, ktoré sa týkajú vnútorného auditu, resp. ktoré sú vnútorným auditom overované. Zároveň je povinný pri výkone vnútorného auditu a súvisiacich činnostiach zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k jeho predpojatosti a ktoré vedie alebo by mohlo viesť ku konfliktu záujmov.

(9) Vnútorného audítora nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s jeho nezávislosťou a je potrebné vylúčiť akékoľvek zásahy smerujúce k ovplyvňovaniu vnútorného audítora.

(10) Vnútorný audítor nesmie mať žiadne riadiace a výkonné právomoci, oprávnenia a funkcie, okrem činností súvisiacich s výkonom vnútorného auditu tak, aby mohol nezávisle posúdiť všetky procesy a činnosti ministerstva.

(11) Riaditeľ OVA písomne potvrdzuje ministrovi jedenkrát ročne, že nebola narušená nezávislosť a nedošlo k ovplyvňovaniu zamestnancov a prizvaných osôb pri výkone vnútorných auditov.

(12) Vnútorný audítor môže poskytovať konzultačné služby len v rozsahu, ktorý nezakladá konflikt záujmov.

(13) Vnútorný audítor má na účely prípravy a vykonávania vnútorného auditu v nevyhnutnom rozsahu zabezpečený prístup ku všetkým relevantným informáciám, systémom, dokladom a aktivitám ministerstva a iných osôb; uvedeným nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností a s tým súvisiace práva a povinnosti podľa osobitného predpisu ).

(14) Vnútornú audítor je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s pôsobnosťou ministerstva v oblasti vykonávania vnútorného auditu vyžadovať náležitú súčinnosť vrátane informácie o plánovaných alebo vykonávaných externých kontrolách a auditoch od zamestnancov ministerstva a iných osôb za účelom zabezpečenia adekvátneho plánovania a riadneho a efektívneho výkonu vnútorného auditu.

(15) Zamestnanci ministerstva a iné osoby sú zodpovední za to, že nimi poskytnuté informácie poskytnuté vnútornému audítorovi sú presné, včasné, kompletné a spoľahlivé.

 

Článok 6

Činnosť OVA

(1) OVA je oprávnený vykonať vnútorný audit v

 • a) organizačných útvaroch ministerstva,
 • b) právnickej osobe v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo jeho zakladateľskej pôsobnosti, alebo v právnickej osobe, v ktorej vykonáva ministerstvo akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov, alebo ktorú spravuje,
 • c) právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z rozpočtu ministerstva alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá ministerstvo alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom, )
 • d) inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie ministerstvom z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré ministerstvo zodpovedá, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom1), alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c), ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať vnútorný audit.

(2) Vnútorný audítor je v súvislosti s výkonom vnútorného auditu oprávnený najmä

 • a) vstupovať v nevyhnutnom rozsahu do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
 • b) vyžadovať ústne alebo písomné vyjadrenia zamestnancov povinnej osoby,
 • c) mať prístup k informáciám, dokladom alebo iným podkladom, osobám a k majetku v rozsahu potrebnom na riadny výkon práv a povinností OVA; tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností a s tým súvisiace práva a povinnosti podľa osobitného predpisu7),
 • d) vyžadovať a odoberať v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, informácie, dokumenty a iné podklady a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,
 • e) vyžadovať súčinnosť v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • f) vyžadovať predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v určenej lehote; vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v určenej lehote, ak vnútorný audítor odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné,
 • g) vyžadovať splnenie prijatých opatrení v určenej lehote,
 • h) vyžadovať predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení,
 • i) overiť splnenie prijatých opatrení.

(3) Vnútorný audítor je povinný najmä

 • a) postupovať nestranne, objektívne, nezaujato a vyhýbať sa konfliktu záujmov,
 • b) zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k jeho predpojatosti; ak sú mu známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o jeho nepredpojatosti vo vzťahu k vykonávanému vnútornému auditu, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministrovi,
 • c) vykonať kvalifikovaný, nezávislý, profesionálny a efektívny vnútorný audit v súlade s platnými právnymi predpismi a štatútom a so zohľadnením štandardov IIA,
 • d) neohroziť práva a právom chránené záujmy ministerstva a iných osôb,
 • e) poskytovať iba také služby, na ktoré má potrebné odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti; ak vnútorný audítor nemá dostatočné znalosti pre výkon vnútorného auditu, a to vzhľadom na osobitnú povahu vnútorného auditu, môže si na účasť na vnútornom audite prizvať odborníka pre príslušnú oblasť ),
 • f) vypracovať na základe objektívneho hodnotenia rizík s prihliadnutím na výsledky iných kontrol a auditov a so zohľadnením návrhov a odporúčaní ministra strednodobý plán vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“) a ročný plán jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“); v odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, môže vnútorný audítor na základe rozhodnutia ministra alebo s jeho súhlasom vykonať vnútorný audit, ktorý nebol zaradený v ročnom pláne,
 • g) zaslať schválený strednodobý plán a ročný plán ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolného úradu Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára príslušného roka a ich zmeny do desiatich pracovných dní odo dňa ich schválenia,
 • h) vypracovať program vnútorného auditu pre každý vnútorný audit,
 • i) vopred oznámiť termín začatia a cieľ výkonu vnútorného auditu; ak by oznámením o výkone vnútorného auditu mohlo dôjsť k zmareniu cieľa vnútorného auditu alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, je povinný oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe podľa odseku 2 písm. a),
 • j) potvrdiť povinnej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov súvisiacich s vnútorným auditom a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; odobraté veci vráti bezodkladne, ak nie sú potrebné na konanie podľa Trestného poriadku alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov ),
 • k) doručiť návrh správy alebo návrh čiastkovej správy povinnej osobe na oboznámenie,
 • l) zaslať správu, čiastkovú správu alebo záznam o zastavení auditu povinnej osobe,
 • m) predložiť po vykonaní vnútorného auditu ministrovi správu alebo čiastkovú správu z vykonaného vnútorného auditu,
 • n) zabezpečiť zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému vnútornému auditu a dokumentácie preukazujúcej prípravu, tvorbu a zmenu strednodobého plánu a ročného plánu,
 • o) vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú ministrom do konca februára príslušného roka ministerstvu financií a Výboru pre vnútorný audit a vládny audit,
 • p) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone vnútorného auditu; táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu ); od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť vnútorného audítora minister,
 • q) priebežne získavať, obnovovať, udržiavať a prehlbovať si teoretické vedomosti a odborné schopnosti za účelom napĺňania poslania vnútorného auditu,
 • r) absolvovať najmenej 20 hodín odborného vzdelávania, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií, prípadne absolvovať iné formy vzdelávania, pričom odborné vzdelávanie zabezpečované ministerstvom financií musí absolvovať v rozsahu najmenej 10 hodín ); to platí len pre vymenovaného vnútorného audítora.

(4) Vnútorný audítor nesmie najmä

 • a) hodnotiť procesy, za ktoré bol v priebehu auditovaného obdobia zodpovedný alebo sa podieľal na ich rozvoji či zavádzaní,
 • b) nastavovať vnútorný kontrolný systém,
 • c) zavádzať alebo sa podieľať na výkone riadiacich a kontrolných mechanizmov, okrem tých, ktoré sa týkajú činnosti OVA,
 • d) riadiť činnosť ostatných zamestnancov ministerstva, ktorí nie sú zamestnancami , OVA, okrem prípadov, kedy títo zamestnanci na základe písomného poverenia ministra vykonávajú vnútorný audit.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 

(1) Štatút môže byť aktualizovaný formou písomných dodatkov alebo vydaním nového znenia štatútu.

(2) Riaditeľ OVA pravidelne, najmenej raz za tri roky, tento štatút preskúmava z hľadiska jeho súladu so zákonom, usmerneniami ministerstva financií a internými predpismi ministerstva a v prípade potreby navrhne jeho zmenu alebo doplnenie.

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút vnútorného auditu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-1458/2016-120/3673 účinný od 1. 4. 2016.

(4) Štatút nadobúda účinnosť 01. 01. 2021.

Posledná aktualizácia: 3. novembra 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať