Organizačné zabezpečenie vnútorného auditu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vykonáva vnútorný audit prostredníctvom svojho samostatného organizačného útvaru odboru vnútorného auditu (ďalej len „OVA“) podľa § 16 až 18 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Postavenie OVA

OVA je priamo podriadený ministrovi, je funkčne a organizačne oddelený a nezávislý od ostatných organizačných útvarov ministerstva  a od výkonu finančnej kontroly.

Definícia a ciele vnútorného auditu

Vnútorný audit je súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov, najmä štandardov IIA.

Cieľom činnosti OVA je poskytovať nezávislé, objektívne a odborné uistenie ministrovi o hospodárnom, efektívnom, účinnom a účelnom plnení úloh ministerstva a poskytovať mu tak pridanú hodnotu spočívajúcu v identifikovaní možností na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov a v rozvíjaní finančného riadenia podľa § 5 zákona. Uvedené sa primerane vzťahuje aj vo vzťahu k štatutárnym orgánom právnických osôb, v ktorých je ministerstvo oprávnené vykonať vnútorný audit.

Cieľom vnútorného auditu je podľa § 10 ods. 2 a § 16 ods. 5 zákona najmä napomáhať k plneniu cieľov, úloh a zámerov ministerstva a prinášať systematický prístup k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia, pričom vnútorným auditom sa najmä

 1. overuje a hodnotí systém riadenia rizík, identifikovanie, hodnotenie  a monitorovanie možných rizík súvisiacich s finančným riadením a inými činnosťami,
 2. overuje a hodnotí dodržiavanie osobitných predpisov,  uzatvorených zmlúv,  rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov, interných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach,
 3. overuje a hodnotí hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami,
 4. overuje a hodnotí splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia,
 5. overuje správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti,
 6. overuje a hodnotí spoľahlivosť výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach,
 7. overuje a hodnotí úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,
 8. overuje a hodnotí bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov, primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém obsahuje,
 9. overuje splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom,
 10. odporúča zlepšenie riadenia rizík a finančného riadenia na minimalizáciu rizík,
 11. overuje a hodnotí ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.
 12. overuje dodržiavanie ustanovení zákona súvisiacich s výkonom finančnej kontroly a všeobecne záväzných predpisov vydaných na vykonanie finančnej kontroly.

Činnosť OVA

OVA je oprávnený vykonať vnútorný audit v:

 1. organizačných útvaroch ministerstva,
 2. právnickej osobe v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo jeho zakladateľskej pôsobnosti, alebo v právnickej osobe, v ktorej vykonáva ministerstvo akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov, alebo ktorú spravuje,
 3. právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie z rozpočtu ministerstva alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie, za ktoré zodpovedá ministerstvo alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom,[1])
 4. inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie ministerstvom z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré ministerstvo zodpovedá, alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom1), alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou osobou podľa písmena b) alebo písmena c), ak sa u nich vykonáva alebo sa má vykonať vnútorný audit.

[1]) Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013

 

Posledná aktualizácia: 25. novembra 2020 / Rastislav Machel

Zdieľať