Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2016.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Upozorňujeme vás, že

 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.,
 • ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2 písm. c) až j) zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi žiadateľovi, že má možnosť tieto doplniť, a to počas štádia posudzovania správnosti a úplnosti žiadosti. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov odoslaných v rámci elektronického systému, dbajte prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas obdobia posudzovania žiadostí pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky za účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
 • dotácia na projekty realizované v roku 2016 bude poukázaná na účet prijímateľa až po splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2015 akceptovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2013 Z. z.zákon č. 284/2014 Z. z. a zákon č. 354/2015 Z. z.).
 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu – platnosť od 2. januára 2016.
 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z. – platnosť do 1. januára 2016.
 • Smernica č. 4/2015 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platnosť od 2. januára 2016.
 • Smernica č. 6/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platnosť do 1. januára 2016.
 • Rokovací poriadok komisie programu/podprogramu dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platnosť od 1. januára 2016.
 • Úplné znenie Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – platnosť do 31. decembra 2015.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Kontakty na tajomníkov a referentov programov dotačného systému.
 • Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvy v roku 2016.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016.

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie na rok 2016

 

Dotačné programy na rok 2016

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať