Návrh záverečného účtu za rok 2018

Obal (pdf, 163 kB)

Obsah (pdf, 230 kB)

Materiál (pdf, 2 MB) –  správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
Tabuľka 1 (pdf, 191 kB)   

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
Tabuľka 2 (pdf, 204 kB)  

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
Tabuľka 3 (pdf, 209 kB)

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2018
Tabuľka 4 (pdf, 78 kB)   

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej
klasifikácie za rok 2018  
Tabuľka 5 (pdf, 170 kB)    

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a
funkčnej klasifikácie za rok 2018
Tabuľka 6 (pdf, 161 kB)   

Organizačná schéma rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky                      
Príloha 1 (pdf, 42 kB)

Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a auditov vykonaných
za obdobie roka 2018                 
Príloha 2 (pdf, 756 kB)

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2018
Príloha 3 (pdf, 1 MB)  

Čerpanie bežných transferov – účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pre cirkvi a
náboženské spoločnosti k 31. 12. 2018
Príloha 4 (pdf, 386 kB)

 

Výdavky Dotačného systému MK SR

Podprogram 08S 0203 Obnovme si svoj dom
Príloha 5 (pdf, 974 kB)   

Podprogram 08S 0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
Príloha 6 (pdf, 545 kB)     

Podprogram 08S 0209 Kultúra znevýhodnených skupín
Príloha 7 (pdf, 408 kB)

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať