Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
rok 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2015.

Upozorňujeme vás, že

  • re úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.,
  • ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2 písm. c) až j) zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi žiadateľovi, že má možnosť tieto doplniť, a to počas štádia posudzovania správnosti a úplnosti žiadosti. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov odoslaných v rámci elektronického systému, dbajte prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas obdobia posudzovania žiadostí pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky za účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov     je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
  • dotácia na projekty realizované v roku 2015 bude poukázaná na účet prijímateľa až po splnení podmienky úplného akceptovaného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2014,
  • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné informácie

Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie za rok 2015

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice

(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

4 Umenie

(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia

(účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

(účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať