Plán činnosti odboru kontroly a  inšpekcie MK SR na rok 2019

Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná    na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť  a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vo vybraných subjektoch. Kontrolná činnosť bude zameraná aj na plnenie úloh štátnej správy  z úrovne ministerstva – súčinnosť pri výkone štátneho odborného dohľadu a na plnenie úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu.

 

A. KONTROLNÁ  ČINNOSŤ

1. Finančné  kontroly na mieste – hospodárenie  s  prostriedkami  štátneho rozpočtu v príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Slovenské národné múzeum Bratislava

b) Divadelný ústav Bratislava

c) Literárne informačné centrum Bratislava

      d) Tanečné divadlo Ifjú Szivek Bratislava

2. Finančná kontrola na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských  spoločností     

Subjekty kontroly:

a) Rímskokatolícka cirkev, Arcidiecéza, Košice

b) Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

3. Kontrola plnenia úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

Subjekty kontroly:

a) Slovenská národná knižnica Martin

b) Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

4. Kontrola výkonu štátnej správy – súčinnosť pri výkone štátneho odborného dohľadu sekciou kultúrneho dedičstva – kontrola výkonu základných odborných činností

Subjekty kontroly:

a) Slovenské národné múzeum, múzeum Bojnice

b) Slovenské technické múzeum Košice

5. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

 

B. ŠTÁTNY  PAMIATKOVÝ  DOHĽAD

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 5 citovaného zákona.

1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ na základe došlých podnetov fyzických osôb a právnických osôb

2. Kontrola plnenia úloh výkonu štátnej správy– súčinnosť pri výkone štátneho odborného dohľadu sekciou kultúrneho dedičstva  – kontrola výkonu základných odborných činností

Subjekty kontroly:

a) Slovenské národné múzeum, múzeum Bojnice

b) Slovenské technické múzeum Košice

3. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministerky, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov    

 

C. OSTATNÉ  ÚLOHY

a) Správa o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní v roku 2018

b) Informácia  o  činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva  za  rok 2018

c) Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2020

d) Koordinačná a metodická činnosť a  priebežné  zabezpečovanie   vzdelávania

zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie

INFORMÁCIA

o vykonaných kontrolách  plnenia úloh,  ktoré  vyplývajú z   Akčného  plánu úloh  prijatých na  základe  bodu B. 4. uznesenia  vlády  SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu vo vybraných organizáciách v  pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Úloha vykonávať pravidelné kontroly a vyhodnotenia plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu je od účinnosti uznesenia vlády SR č. 403/2015  zahrnutá v schválenom Pláne činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR na príslušný rok.

Kontroly plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu boli od účinnosti uznesenia vlády SR č. 403/2015 vykonané odborom kontroly a inšpekcie  týchto subjektoch:

Pamiatkový úrad slovenskej republiky Bratislava

Slovenské národné divadlo Bratislava

Divadelný ústav Bratislava

Slovenská filharmónia Bratislava

Literárne informačné centrum Bratislava

Štátna vedecká knižnica Prešov

Umelecký súbor Lúčnica Bratislava

Slovenský filmový ústav Bratislava

Univerzitná knižnica Bratislava

Slovenské technické múzeum Košice

Výsledky kontroly plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu boli v podmienkach kontrolovaných subjektov splnené, resp. sa priebežne plnia.

V Pláne činnosti odboru kontroly a inšpekcie na rok 2019 sú do kontroly plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu zaradené subjekty:

Slovenská národná knižnica Martin

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Úloha vykonávať pravidelné kontroly plnenia úloh, ktoré vyplývajú z Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu je odborom kontroly a inšpekcie  priebežne plnená.

 

                                                                                                                          2

Posledná aktualizácia: 2. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať