Žiadosť je úplná, ak obsahuje:  (podprogram 1.1 a 1.6)

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár elektronickej registrácie),
 2. popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
 3. celkový rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie),
 4. kópia dokladu o zriadení alebo existencii bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (číslo účtu musí byť v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Alebo kópiu dokladu o zriadení účtu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ak ide o žiadateľa podľa §3 ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií, u žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a ktorý žiada o dotáciu na účel podľa §2 ods. 1 písm. e), postačuje, ak predloží čestné vyhlásenie, že je majiteľom bežného účtu, na ktorý sa má dotácia poukázať. Kópiu dokladu predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu nie je podmienkou. V prípade predloženia kópie zmluvy s bankou, táto musí byť kompletná t. z. predložená kópia musí obsahovať všetky strany zmluvy.
 5. potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (originál resp. osvedčená kópia), potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace (predkladá občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, s.r.o., a.s., Matica slovenská, právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov))
 6. čestné vyhlásenie žiadateľa (čestné vyhlásenia sú súčasťou elektronickej registrácie),
 7. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného predpisu (týka sa žiadateľa, ktorým je fyzická osoba – jednotlivec alebo fyzická osoba – živnostník)
 8. kópiu zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 (Obnovme si svoj dom),
 9. kópiu zmluvy o užívaní pozemku, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 6 (Obnovme si svoj dom),
 10. splnomocniteľa alebo splnomocniteľov ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený inou osobou, alebo ak je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo viacerí spoluvlastníci
 11. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou (formulár elektronickej registrácie),
 12. zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnú kultúrnu pamiatku na účely overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v katastri nehnuteľností (súčasť elektronickej registrácie), alebo doklad o vlastníctve, alebo doklad o správe kultúrnej pamiatky, ak sa kultúrna pamiatka nezapisuje do katastra nehnuteľností; ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá nemá súpisné číslo a nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, alebo ak doklad o vlastníctve alebo doklad o správe hnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno z objektívnych dôvodov predložiť, predkladá sa vyhlásenie o vlastníctve alebo vyhlásenie o správe kultúrnej pamiatky,
 13. kópia zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „vlastníci“), alebo kópia hlasovacej listiny a výsledku písomného hlasovania vlastníkov v bytovom dome, ktorý je kultúrnou pamiatkou, z ktorých vyplýva, že vlastníci rozhodli o tom, že požiadajú o dotáciu na obnovu, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 zákona,
 14. stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza a v ktorom je uvedená suma príspevku poskytnutého obcou žiadateľovi na obnovu, alebo sú v ňom uvedené dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla (formulár elektronickej registrácie alebo samostatný formulár podpísaný starostom). Stanovisko predkladá aj obec.
 15. prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na obnovu a/alebo reštaurovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri roky, spolu s uvedením účelu ich poskytnutia (formulár elektronickej registrácie), pokiaľ žiadateľovi neboli udelené finančné prostriedky, rovnako vyplní formulár sumou 0 eur,
 16. reštaurátorský rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovania kultúrnej pamiatky, podpísaný a osvedčený okrúhlou pečiatkou člena Komory reštaurátorov (formulár elektronickej registrácie). V prípade žiadosti podanej cez slovensko.sk musí reštaurátorský rozpočet elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) oprávnený reštaurátor. Rozpočet nepodpisuje žiadateľ!
 17. archeologický rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky (formulár elektronickej registrácie). V prípade žiadosti podanej cez slovensko.sk musí archeologický rozpočet elektronicky podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) oprávnená osoba. Rozpočet nepodpisuje žiadateľ!
 18. popis technických parametrov kultúrnej pamiatky (formulár elektronickej registrácie):
  • pre nehnuteľnú kultúrnu pamiatku: základné rozmery (jednoduchý nákres pôdorysu objektu), zastavaná plocha, počet podlaží, popis zastrešenia objektu, objektovú skladbu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, a pod.,
  • pre hnuteľnú kultúrnu pamiatku: základné rozmery, pri sochárskych dielach je potrebné uviesť najmä ich výšku (jednoduchý nákres objektu s vyznačením časti, ktorá sa má v danom roku reštaurovať), predmetovú skladbu hnuteľnej kultúrnej pamiatky, a pod.,
 19. platnú kópiu právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska miestne príslušného krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy alebo reštaurovaniu kultúrnej pamiatky (prípadne viacerých) podľa typu projektu; (aktuálnosť a právoplatnosť dokumentu musí byť osvedčená miestne príslušným krajským pamiatkovým úradom), ktoré priamo súvisí s nákladovými položkami, uvedenými v žiadosti o dotáciu. Kópiu platného rozhodnutia KPÚ týkajúcu sa predkladaného projektu je potrebné nahrať ako prílohu pri elektronickej registrácii žiadosti! Prosíme žiadateľov, ktorí si nie sú istí, ktorý dokument alebo dokumenty priložiť do žiadosti, aby sa poradili s miestne príslušným KPÚ.

Rozhodnutia a stanoviská v žiadosti môžu byť nasledovné:

 • k zámeru stavebnej obnovy kultúrnej pamiatky,
 • k pamiatkovému výskumu kultúrnej pamiatky,
 • k prípravnej dokumentácii stavebnej obnovy kultúrnej pamiatky (architektonické štúdie, výskum, stavebnotechnické posudky)
 • k projektovej dokumentácii stavebnej obnovy kultúrnej pamiatky,
 1. farebná fotodokumentácia (samostatná príloha) s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky; najmenej 4 farebné zábery veľkosti najmenej 9×13 cm iba vo formáte JPG., z toho jeden celkový pohľad na kultúrnu pamiatku, ostatné zábery dokumentujúce poškodenie relevantnej časti kultúrnej pamiatky. Žiadosť s voľne priloženými alebo len s čiernobielymi fotografiami alebo len s fotodokumentáciou v elektronickej podobe bez popisu nebude akceptovaná.
 2. popis prác, ktorých vykonanie bude financované z poskytnutej dotácie,
 3. príslušný stupeň projektovej dokumentácie (relevantná časť dokumentácie projektu (prípravná dokumentácia, projektová dokumentácia, pamiatkový výskum), pokiaľ bola v minulosti realizovaná v rámci obnovy pamiatky a súvisí s aktuálne podávanou žiadosťou, spolu so súhlasným stanoviskom príslušného krajského pamiatkového úradu k nej,

Pre komplexnejšie posúdenie predloženej žiadosti žiadateľ priloží:

 1. stavebný rozpočet, žiadateľ predkladá rozpočet konkrétnych stavebných prác, z ktorého sú jasné zamýšľané práce na daný rok,
 2. kópiu katastrálnej mapy, na ktorej bude kultúrna pamiatka farebne označená; ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorá je umiestnená na časti parcely alebo na viacerých parcelách, alebo ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; dokladá sa ku každej nehnuteľnej kultúrnej pamiatke,
 3. dendrologický posudok strešnej konštrukcie.

Výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca a výpis z registra trestov fyzickej osoby – živnostníka, si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. Súhlas s poskytnutím údajov – formulár na vyplnenie.

Potvrdenie inšpektorátu práce, alebo iné potvrdenia, ktoré chcete priložiť  k žiadosti a boli doručené do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk musia byť zaručene konvertované do listinnej podoby a takto priložené k listinnej žiadosti o dotáciu. Zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci (obec), Slovenská pošta, a.s. a notár.

Zaručená konverzia – https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/.

Žiadateľ, ktorý nie je registrovaný v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej správy (RPO), ktorého právna forma je najmä: registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, Matica slovenská, škola alebo jeho IČO má viac ako 8 miestny kód, musí k žiadosti priložiť originály alebo overené kópie všetkých potvrdení (potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, konkurzného súdu, inšpektorátu práce).

 

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2022 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať