Kontrolná činnosť Odboru kontroly Ministerstva kultúry SR

Na základe kompetenčného zákona je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy SR v presne vymedzených oblastiach a podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších právnych predpisov zároveň orgánom kontroly.
Odbor kontroly je špecializovaný útvar v priamej riadiacej pôsobnosti ministra a jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať a koordinovať kontrolnú činnosť na ministerstve a v organizáciách, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Hlavnú činnosť v kalendárnom roku odbor kontroly vykonáva na základe Plánu kontrolnej činnosti na jednotlivé roky schválených ministrom kultúry Slovenskej republiky.

V kompetencii odboru kontroly je najmä:

  1. organizovať a vykonávať  finančné kontroly na mieste z hľadiska oprávnenosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky transferovaných cez kapitolu ministerstva,
  2. kontroly nakladania a hospodárenia s majetkom, majetkovými právami a záväzkami štátu,
  3. organizovať a vykonávať kontroly dodržiavania zákonov, predpisov a usmernení v oblasti rozpočtového hospodárenia, stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a uzneseniami vlády Slovenskej republiky, úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob riadenia štátnej správy a pod.,
  4. vykonávať kontroly ochrany zbierkových predmetov, kontroly dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a smerníc v múzeách, galériách a knižniciach v celoštátnom rozsahu a zabezpečenia ochrany objektov v ktorých sú tieto predmety uložené,
  5. viesť centrálnu evidenciu sťažností a petícií doručených alebo odstúpených ministerstvu, zabezpečiť ich vybavenie, prešetriť opodstatnenosť sťažností a petícií patriacich do oblasti vecného pôsobenia odboru, dozerať na ich riadne prešetrenie na ministerstve a v organizáciách rezortu kultúry,
  6. vykonávať kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a ich príčin a kontroly plnenia opatrení prijatých pri vybavovaní sťažností a petícií,
  7. ukladá zamestnancom kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinnosti uvedenej v zákone o kontrole v štátnej správe a zákone o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokutu môže uložiť opakovane.

V ďalšej svojej činnosti odbor kontroly sústreďuje podklady a oznamuje príslušným územným finančným orgánom porušenia rozpočtovej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami kapitoly ministerstva kultúry alebo s prostriedkami transferovanými cez kapitolu a na základe kontrolných zistení oznamuje orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce spáchanie prečinov alebo zločinov a poskytuje týmto orgánom potrebnú súčinnosť.

 

Posledná aktualizácia: 2. novembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať