Zoznamy a registre, ktoré vedie MK SR na základe osobitných zákonov:

Na základe zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a o postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nasledujúce evidencie:

Na základe zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa vedú nasledujúce evidencie:

Na základe zákona č. 200/1994 Zb. o Komore reštaurátorov  a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov sa vedie evidencia:

Na základe zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nasledujúce evidencie:

Na základe § 25 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nasledujúci zoznam:

Na základe zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. sa vedie evidencia:

Na základe zákona č.343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov sa vedú nasledujúce evidencie:

 

Posledná aktualizácia: 10. augusta 2023 / MKSR Admin

Zdieľať