Zápis

Do Registra múzeí a galérií SR (ďalej len „register“) zapisuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) múzeá a galérie, ktoré v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o predmetoch kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „múzejný zákon“) spĺňajú tieto podmienky na výkon základných odborných činností:

 • vedú odbornú evidenciu zbierkových predmetov I. stupňa v knihe prírastkov (chronologická evidencia),
 • majú vytvorené podmienky na bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12 a na odbornú ochranu zbierkových predmetov podľa § 13 múzejného zákona,
 • zabezpečujú sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav, publikačnej a edičnej činnosti či iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít,
 • sú personálne zabezpečené na vykonávanie základných odborných činnosti osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Zápis múzea alebo galérie do registra je možný iba na základe žiadosti zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie (ďalej len „žiadateľ“), ktorú predloží na formulári ŽIADOSŤ O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE DO REGISTRA.

Žiadateľ priloží k vyplnenému a podpísanému formuláru i zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút múzea alebo galérie a doručí ich na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia kultúrneho dedičstva
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1.

Na základe doručenej kompletnej žiadosti ministerstvo požiada Slovenské národné múzeum (v prípade múzea) alebo Slovenskú národnú galériu (v prípade galérie) o stanovisko k splneniu podmienok na výkon základných odborných činností. Ak ministerstvo po prihliadnutí na stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie zistí, že múzeum alebo galéria:

 • spĺňa podmienky, zapíše múzeum alebo galériu do registra,
 • nespĺňa podmienky, vyzve žiadateľa na odstránenie zistených nedostatkov do 90 dní od doručenia výzvy, ku ktorej ministerstvo pripojí stanovisko Slovenského národného múzea alebo Slovenskej národnej galérie.

Ak ministerstvo po opätovnom prihliadnutí na nové stanovisko zistí, že zistené nedostatky napriek výzve neboli odstránené, ministerstvo žiadosť o zápis do registra zamietne, čo písomne žiadateľovi oznámi. Žiadateľ môže opätovne požiadať o zápis do registra až po vykonaní nápravy.

Výmaz

Ak registrované múzeum alebo galéria najmenej 12 mesiacov neplní základné odborné činnosti (podľa § 9 až § 15 múzejného zákona), ktoré sú múzeá a galérie povinné vykonávať:

 • nadobúdanie zbierkových predmetov,
 • odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie,
 • odborná revízia zbierkových predmetov,
 • bezpečnosť zbierkových predmetov,
 • odborná ochrana zbierkových predmetov,
 • vedecko-výskumná činnosť,
 • sprístupňovanie zbierkových predmetov, zbierok a historických objektov v správe múzea alebo galérie

môže ministerstvo z vlastného podnetu vykonať výmaz zápisu v registri, o čom upovedomí zriaďovateľa alebo zakladateľa do 60 dní predo dňom výmazu z registra. Zriaďovateľ alebo zakladateľ môže opätovne požiadať o zápis do registra najskôr 180 dní odo dňa výmazu z registra.

Po zrušení múzea alebo galérie vykoná ministerstvo ich výmaz z registra do 30 dní od doručenia žiadosti od zriaďovateľa alebo zakladateľa.

Zmeny

V prípade, že príde k zmenám v údajoch uvedených v žiadosti o zápis, žiadateľ je povinný o tom ministerstvo písomne informovať s presným uvedením zmien (čo sa mení za čo).
Ak nastane situácia:

 • zlúčenia už registrovaných múzeí alebo galérií jedného žiadateľa, tak žiadateľ takto zriadeného múzea alebo galérie oznámi túto skutočnosť ministerstvu a požiada o zápis takto zriadeného múzea alebo galérie do registra. Do 30 dní odo dňa zlúčenia múzeí alebo galérií požiada žiadateľ i o výmaz zlúčených múzeí alebo galérií z registra.
 • prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie registrovaného múzea alebo galérie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa, tak nový zriaďovateľ alebo zakladateľ múzea alebo galérie požiada o zmenu údajov v registri do 30 dní odo dňa prevodu zriaďovateľskej funkcie alebo zakladateľskej funkcie múzea alebo galérie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa.

Žiadateľ dostane písomné vyrozumenie o vykonaní ním oznámených zmien. Na webovom sídle ministerstva budú zmeny následne zverejnené pri najbližšej aktualizácii registra.

Kontakt:
Mgr. Petra Rýchliková
Tel.: + 421 2 20 482 483
E-mail: petra.rychlikova@culture.gov.sk
Sekcia kultúrneho dedičstva
Odbor múzeí, galérií a knižníc
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31  Bratislava

Posledná aktualizácia: 16. apríla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať