Akcia Európske hlavné mesto kultúry sa označuje za vlajkovú a najviac viditeľnú kultúrnu iniciatívu Európskej únie. Kultúrny život európskych hlavných miest kultúry sa po dobu trvania titulu stáva viditeľným pre celú Európu. Európsky rozmer akcie signalizuje, že prestáva byť len podujatím domáceho významu, ale je relevantná aj z pohľadu zahraničnej politiky a kultúrnej diplomacie. Európske hlavné mestá kultúry predstavujú prínos aj z hľadiska cieľov stratégie Európa 2020, ktorá je zameraná na zaistenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Titul Európske hlavné mesto kultúry (ďalej ako „EHMK“) predstavuje pre mestá jedinečnú príležitosť dosiahnuť kultúrny, spoločenský a hospodársky vplyv vo svojom štáte aj v zahraničí. Európske hlavné mestá kultúry každoročne preukazujú, že hosťovanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou ako regenerovať svoje mestské centrá, priniesť do mesta nový život, kreativitu, návštevníkov a získať tak medzinárodné uznanie.
EHMK u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúrnej oblasti a posilňuje príspevok kultúry k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry, posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

História:

História tejto európskej iniciatívy siaha do roku 1983, kedy grécka ministerka kultúry Melina Mercouri s francúzskym ministrom kultúry Jackom Langom prišli s myšlienkou každoročne vyhlásiť jedno európske mesto kultúry. Cieľom bolo zblížiť Európanov zdôrazňovaním bohatstva a rozmanitosti ich kultúr a zvyšovaním povedomia o ich spoločnej histórii a hodnotách. Kultúra sa tak mala stať prvkom spájania a predstavovania jedinečnosti európskych miest.
Prvým držiteľom titulu sa v roku 1985 stali Atény a počas prvých ročníkov sa podujatie konalo v najuznávanejších európskych kultúrnych centrách ako Florencia, Amsterdam, Paríž alebo Madrid. V roku 1999 došlo k zmene názvu a pravidiel tejto kultúrnej iniciatívy – titul „Európske mesto kultúry“ sa zmenil na titul „Európske hlavné mesto kultúry“. Miléniový ročník bol zorganizovaný osobitným spôsobom, aby sa zdôraznilo trvalé dedičstvo a prínos európskych miest pre svetovú kultúru a civilizáciu – titul bol udelený deviatim mestám vrátane dvoch miest štátov, ktoré plánovali v roku 2004 vstúpiť do Európskej únie. V roku 2021 došlo k zavedeniu každoročnej voľby dvoch miest z členských štátov Európskej únie.
Súčasný legislatívny rámec EHMK na roky 2020 až 2033 umožňuje v konkrétnych rokoch (t. j. v roku 2021, 2024, 2030 a 2033) udeliť titul EHMK až trom mestám, z ktorých jedno je súčasťou kandidátskeho štátu na vstup do Európskej únie, potenciálneho kandidátskeho štátu alebo člena Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Výber Európskych hlavných miest kultúry:

Výber Európskych hlavných miest kultúry je dlhodobým procesom, ktorý sa začína približne šesť rokov pred rokom realizácie titulu EHMK. Na základe vopred určeného harmonogramu vyzvú dotknuté štáty mestá na svojom území na predloženie prihlášok. V nasledujúcich dvoch rokoch vyhodnocuje skupina nezávislých odborníkov predložené prihlášky podľa vopred určených kritérií, a teda hodnotí príspevok k dlhodobej stratégii mesta, európsky rozmer, kultúrny a umelecký obsah pripravovaného programu resp. prihlášky, schopnosť dosiahnuť ciele, dosah a riadenie, t.j. manažment.
Skupina odborníkov na základe svojich hodnotení a záverov odporučí štátom vymenovať spomedzi kandidujúcich miest jedno mesto, ktoré sa stáva držiteľom titulu EHMK. Mestá sú následne formálne vymenované za EHMK štyri roky pred relevantným rokom titulu, čím je mestám umožnená dôsledná príprava. Skupina odborníkov za podpory Európskej komisie aj naďalej poskytuje príslušným mestám poradenstvo a vedenie v rámci prebiehajúcich príprav až do spustenia roka titulu EHMK.
Na konci roka titulu EHMK skupina odborníkov pripraví hodnotiacu správu, ktorú zverejní Európska komisia. Finančná podpora Európskej únie, v súčasnosti zabezpečená z programu Kreatívna Európa, pre každého držiteľa titulu EHMK predstavuje čiastku 1,5 mil. Eur vo forme ceny Meliny Mercouriovej. Táto Cena sa udelí len za predpokladu, že príslušné mesto aj naďalej plní záväzky ku ktorým sa zaviazalo v prihláške a zároveň napĺňa odporúčania obsiahnuté v správe o konečnom výbere a v monitorovacích správach skupiny odborníkov.

Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026:

V roku 2026 sa o titul EHMK v Slovenskej republike uchádzalo osem slovenských miest, konkrétne Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Do konečnej časti výberu napokon postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina, ktoré v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pred medzinárodnou komisiou odprezentovali svoje prihlášky. Po skončení vypočutí medzinárodná komisia odporučila ministerstvu kultúry vyhlásiť za nositeľa prestížneho titulu EHMK mesto Trenčín.
Vo svojej prihláške stavia mesto Trenčín nie len na svojej bohatej minulosti, ale aj na vyhliadke európskej budúcnosti. So sloganom „Pestovanie zvedavosti“ odkazuje na záujem o poznávanie nepoznaného, empatiu voči svetu a spájanie všetkých generácií a skupín ľudí. Skupina odborníkov vo svojej záverečnej správe uviedla, že zvedavosť je považovaná za stimulátor prvých krokov k vzájomnému porozumeniu a solidarite, hlavným predpokladom učenia sa a vytvárania kreatívneho a flexibilného prostredia v meste a regióne, čo môže pomôcť reagovať na súčasné či budúce výzvy a riešiť ich. Zároveň zhodnotila, že navrhovaná kultúrna koncepcia je dobre zakotvená v potrebách mesta, regiónu a ich obyvateľov a má potenciál v Trenčíne zanechať dôležitý trvalý odkaz. Vo svojej podstate demonštruje, ako sa malé mesto v strednej Európe môže kultúrou, otvorenosťou a spoluprácou stať skutočne európskym mestom – mestom, v ktorom budú ľudia radi žiť a navštevovať ho.
Európska komisia dlhodobo víta a povzbudzuje k spolupráci medzi mestami, ktoré hostia titul EHMK. V roku 2026 bude dvojičkou mesta Trenčín fínske Oulu, ktoré je v poradí tretím Európskym hlavným mestom kultúry z Fínska (v roku 2000 titul EHMK hostilo hlavné mesto Helsinki a v roku 2011 fínske mesto Turku). Spolu s 39 samosprávami zo severného Fínska chce tím Oulu priniesť väčšie množstvo kultúry a pohody, vytvárať nové pracovné miesta a rozvíjať svoj región udržateľným spôsobom. Región Oulu má približne 250 000 obyvateľov a v súčasnosti je najrýchlejšie rastúcim regiónom vo Fínsku.

Pre viac informácií kliknite na stránku Európskej komisie

Posledná aktualizácia: 26. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať