Akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až 2033.

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1545
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2020/2229

Cieľom akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúrnej oblasti a posilňuje príspevok kultúry k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

Držiteľ titulu EHMK v Slovenskej republike na rok 2026 bude v poradí druhým Európskym hlavným mestom kultúry na Slovensku. Košice boli prvým slovenským mestom, ktoré hostilo tento prestížny titul v roku 2013. (Názov víťazného projektu Košíc bol projekt Interface).

V prípade Fínska pôjde o tretie Európske hlavné mesto kultúry: v roku 2000 titul EHMK hostilo hlavné mesto Helsinki spolu s ďalšími ôsmimi mestami (rok 2000 bol z hľadiska počtu miest výnimočným, keď titul hostilo až deväť európskych miest) a v roku 2011 fínske mesto Turku bolo držiteľom titulu spoločne s estónskym mestom Tallin.

Pokiaľ ide o proces výberu EHMK v zmysle súčasného legislatívneho rámca EÚ, šesť rokov pred rokom titulu EHMK dva členské štáty EÚ (v špecifických rokoch môže ísť až o tri štáty: dva členské štáty  a jeden nečlenský štát) vyzvú mestá na svojom území zaujímajúce sa o súťaž na predloženie prihlášok. V nasledujúcich dvoch rokoch prihlášky vyhodnocuje skupina nezávislých odborníkov (v rámci fázy predbežného výberu a konečného výberu), ktorá odporučí jedno mesto v každom štáte na udelenie titulu EHMK. Tieto mestá sú následne formálne vymenované za EHMK štyri roky pred relevantným rokom titulu, čo umožní mestu dôsledne sa na rok titulu pripraviť. Skupina odborníkov za podpory Európskej komisie ďalej poskytuje príslušným mestám poradenstvo a vedenie v rámci prebiehajúcich príprav až do spustenia roka titulu EHMK. Na konci roka titulu sa pripraví hodnotiaca správa, ktorú zverejní Európska komisia. Finančná podpora EÚ (v súčasnosti zabezpečená z programu Kreatívna Európa) pre každého držiteľa titulu EHMK predstavuje čiastku 1,5 mil. Eur, a to vo forme ceny Meliny Mercouriovej. (Cena Meliny Mercouriovej sa udelí len za predpokladu, že príslušné určené mesto aj naďalej plní záväzky, ku ktorým sa prihlásilo vo výzve a zároveň napĺňa odporúčania obsiahnuté v správe o konečnom výbere a v monitorovacích správach skupiny odborníkov.).

Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry ukázali, že hosťovanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou ako regenerovať svoje mestské centrá, priniesť do mesta čerstvý život, kreativitu, návštevníkov a medzinárodné uznanie. Mnohé z miest, ktoré boli držiteľmi titulu, absolvovali nielen úspešný rok titulu, ale zaznamenali zároveň prínos a pozitívny odkaz spojený s titulom.

Akcia Európske hlavné mestá kultúry sa postupne stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe. Do roku 2020 bude vymenovaných za Európske hlavné mestá kultúry celkom 60 miest. V roku 2015 Európske hlavné mestá kultúry oslávili svoje 30. výročie. Prvým Európskym mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. (Do roku 2001 sa používal názov Európske mesto kultúry).

Od roku 2001 sú každoročne zvolené dve mestá z členských krajín Európskej únie za držiteľa titulu EHMK. Legislatívny rámec akcie EHMK na roky 2020 až 2033 umožňuje v konkrétnych rokoch (t. j. v roku 2021, 2024, 2030 a 2033) udeliť titul EHMK trom mestám. Jedným z týchto troch miest bude krajina, ktorá je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, potenciálnou kandidátskou krajinou alebo členom Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Viac o iniciatíve Európske hlavné mestá kultúry

Posledná aktualizácia: 8. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať