Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky preskúmava rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vydané v správnom konaní.

Informatívne zverejňovanie písomností

 

Kontakt:

Mgr. Noémi Laczková | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | odbor ochrany pamiatkového fondu | sekcia kultúrneho dedičstva | Nám. SNP 33 | 813 31 Bratislava | Slovenská republika | tel.: +421 2 20 482 471 | noemi.laczkova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk

 

Posledná aktualizácia: 18. mája 2023 / MKSR Admin

Zdieľať