Podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky preskúmava rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vydané v správnom konaní.

Úradná tabuľa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje verejné vyhlášky elektronickou formou na svojom webom sídle podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky doručuje formou verejnej vyhlášky:

Kontakt:
Mgr. Noémi Laczková
Tel.: 02/20482 471
E-mail: noemi.laczkova@culture.gov.sk

odbor ochrany pamiatkového fondu, sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

 

Iné dokumenty:

Rozhodnutie_o_odvolaní_Merina_Trenčín

 

Posledná aktualizácia: 20. júla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať