Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

Iniciatíva vznikla v Budapešti v novembri 1989 pod názvom INICIATÍVA “4” a jej členmi boli okrem Maďarska aj Taliansko, Rakúsko a SFRJ. V máji 1990 sa pripojila ČSFR a vznikla PENTAGONÁLA. Pristúpením Poľska v júli 1991 bola organizácia premenovaná a vznikla HEXAGONÁLA, ktorá po pristúpení Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny v júli 1992 zmenila názov na Stredoeurópsku iniciatívu (SEI).

V marci 1993 boli za členov SEI prijaté nástupnícke štáty ČSFR – Slovenská republika a Česká republika.

V súčasnosti má 17 členských krajín (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Srbsko a Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Taliansko, Ukrajina). Do činnosti SEI sa so štatútom “špeciálneho hosťa” začínajú zapájať experti z Čiernej Hory.

Hlavným cieľom vytvorenia SEI bolo najmä prehĺbenie a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu.

SEI je združením, jednou z foriem regionálnej spolupráce. Na základe súhlasu ministrov zahraničných vecí v októbri 1995 vo Varšave vznikol Výkonný sekretariát SEI so sídlom v Terste. V rámci sekretariátu pôsobí Centrum pre informácie a dokumentáciu. Následne vznikol Sekretariát pre projekty SEI, ktorý má kanceláriu v Terste a v Londýne v Európskej banke pre rekonštrukciu a rozvoj.

Od roku 1994 sa uskutočňovali každoročne stretnutia premiérov členských krajín SEI, pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí, ministrov zodpovedných za problematiku jednotlivých pracovných skupín SEI.

V rámci SEI bolo postupne vytvorených 18 pracovných skupín. MK SR už od roku 1990 bolo poverené koordinovaním pracovnej skupiny pre kultúru a vzdelávanie. Spoluprácu jednotlivých pracovných skupín členských krajín SEI koordinoval Výbor národných koordinátorov zložený zo zástupcov ministerstiev zahraničných vecí SEI, v spolupráci s Výkonným sekretariátom SEI .

Predsedníctvom pracovnej skupiny pre kultúru a vzdelávanie bol od roku 1990 poverený odbor zahraničných stykov Ministerstva kultúry SR. Od roku 1994 začala predsedať pracovnej skupine SEI pre kultúru sekcia medzinárodnej spolupráce MK SR. Ostatné zasadnutie sa uskutočnilo 26. mája 2006 v Bratislave. Výstup zo zasadnutia členov pracovnej skupiny pre kultúry SEI si môžete pozrieť v dokumente po názvom Draft Minutes WG on Culture. Ciele a úlohy pracovnej skupiny pre kultúry nájdete v dokumente pod názvom Revised ToR.

Pracovná skupina zasadala pravidelne 2 x ročne v Bratislave – na jar a na jeseň. Okrem toho sme organizovali ďalšie mimoriadne stretnutia. Koncom roka 2007, 27. novembra, sa na stretnutí najvyšších predstaviteľov členských štátov SEI v Sofii rozhodlo o zrušení systému pracovných skupín a prijalo sa stanovisko o vytvorení siete tzv. „focal points“, ktorých zástupcovia budú zodpovední za koordináciu aktivít SEI v jednotlivých členských štátoch.

Pracovné stretnutie „focal points“ by sa mali konať z iniciatívy Výkonného sekretariátu SEI, resp. mimoriadne stretnutia môžu usporiadať zástupcovia SEI v systéme „focal points“.

SEI podporuje tzv. aktivity spolupráce v členských krajinách prostredníctvom CEI Cooperation Fund, CEI Trust Fund a EBRD. Aktivity financované prostredníctvom týchto zdrojov by mali byť kompatibilné s dokumentom Akčný plán SEI. Zo spoločných zdrojov SEI bolo v roku 2006 najviac projektov podporených práve z oblasti kultúry (25%), nasledovala veda a technológie (11%), záležitosti mladých (8,5%) a poľnohospodárstvo (7,6%).

Prihlášky na projekt musia byť oficiálne postúpené SEI prostredníctvom národného koordinátora. Pre SR je národným koordinátorom Ministerstvo zahraničných vecí SR. V prípade projektov z oblasti kultúry, budú projekty postúpené na konzultáciu na sekciu medzinárodnej spolupráce MK SR, po konzultácii so zodpovednými pracovníkmi MZV SR. Pri podávaní prihlášok je potrebné dodržať dva záväzné termíny a to 1. apríl a 1. október každoročne.
Implementáciu programu na Slovensku zabezpečuje Ministerstvo kultúry SR/sekcia medzinárodnej spolupráce ako národný koordinačný orgán

Prihlášky nájdete na adrese www.ceinet.org.
V prípade záujmu o informácie o možnostiach a formách spolupráce v rámci krajín SEI kontaktujte sekciu medzinárodnej spolupráce MK SR telefonicky alebo e-mailom na adresu sms@culture.gov.sk.

Informácia o zriadení finančného Fondu spolupráce SEI
Na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy v Miláne dňa 22. júna 2001 bolo prijaté rozhodnutie o zriadení príspevkového fondu na podporu spolupráce členských krajín, ktorý začal svoju činnosť 1. januára 2002. Rozpočet Fondu spolupráce bol na r. 2002 stanovený vo výške 300 000 Euro. Do fondu prispievajú všetky členské krajiny SEI percentuálnym podielom, stanoveným na základe koeficientu, ktorého výpočet je tiež určený v rozhodnutí.
Maximálna výška príspevku je 27 % z ročného rozpočtu fondu a minimálna 1 %. Najviac prispieva do fondu Taliansko (27 %), Rakúsko (26 %), ostatné krajiny prispievajú v rozpätí 1 – 8 %. Príspevok Slovenskej republiky predstavuje 5 %, čo je 15 000 Euro.
Výbor národných koordinátorov SEI schválil Pravidlá poskytovania príspevkov z fondu. Ich prílohou sú formuláre, ktoré sú žiadosťou o poskytnutie príspevku na aktivity špecifikované v pravidlách (predkladajú sa v anglickom jazyku). Pravidlá i formuláre nájdete na našich stránkach a prípadné doplňujúce informácie poskytne odbor multilaterálnych stykov sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR na t.č. 02/59391 321.

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať