Ministerstvo kultúry SR a Národné osvetové centrum dňa 3. októbra 2018 zrealizovali odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debarierizácie organizácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Podujatie sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka ministerstva Konráda Rigóa.

Prostredníctvom 10 prednášok a sprievodných interaktívnych umeleckých inštalácií  sa zástupcom organizácií a pracovníkom ministerstva predstavili odborníci zaoberajúci sa sprístupňovaním kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím z verejného, akademického i mimovládneho prostredia vrátane komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej.

Myšlienka zrealizovať vzdelávacie podujatie vzišla z výsledkov prieskumu, ktorý ministerstvo realizovalo v roku 2017. Prieskum mapoval stav fyzickej a informačnej debarierizácie v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

Zvyšovanie povedomia o problematike sprístupňovania kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím je kľúčovým predpokladom k prikročeniu k pozitívnym zmenám v tejto oblasti, keďže cieľom ministerstva kultúry je budovať moderné profesionálne a proaktívne organizácie schopné vytvárať inkluzívnu kultúrnu ponuku dostupnú všetkým ľuďom bez rozdielu spôsobom, ktorý umožňuje dostupnosť kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím, uľahčuje prístup rodinám s deťmi či seniorom, a zároveň má potenciál zatraktívniť kultúrne podujatie či službu aj ľuďom, ktorí nemajú žiadne špeciálne potreby.

O podujatí informovala RTVS na Dvojke v Správach v slovenskom posunkovom jazyku a prostredníctvom rozhlasovej reportáže Rádia Regina.

Audiovizuálne záznamy príspevkov, ktoré odzneli na seminári, si môžete pozrieť a vypočuť tu.

Metodické materiály pre prípravu kultúrnych podujatí

Posledná aktualizácia: 27. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať