Zoznam je verejne prístupná evidencia periodických publikácií vydávaných na území Slovenskej republiky alebo sprístupňovaných verejnosti na území Slovenskej republiky; každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy.

Periodická publikácia je publikácia verejne rozširovaná alebo sprístupňovaná verejnosti najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a označená medzinárodným štandardným  číslom seriálu (ISSN), ak bolo pridelené, ktorou je periodická tlač, elektronická periodická publikácia alebo spravodajský webový portál.

Periodickú publikáciu eviduje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách), a to zápisom do zoznamu periodických publikácií, zmenou zápisu v  zozname a výmazom zápisu zo zoznamu.

Zápis do zoznamu
O zápis periodickej publikácie do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať alebo sprístupňovať periodickú publikáciu verejnosti najneskôr v deň začiatku vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie.

Do zoznamu sa nezapisuje:

 • Zbierka zákonov SR,
 • Obchodný vestník a iné úradné vestníky,
 • STN,
 • periodická publikácia určená najmä na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby,
 • periodická publikácia určená najmä na vlastnú propagáciu osoby alebo propagáciu tovarov a služieb,
 • periodická publikácia, ktorej hlavným obsahovým zameraním je inzercia alebo reklama,
 • periodická publikácia, ktorej hlavným obsahovým zameraním je poskytovanie služieb informačnej spoločnosti vo forme ponuky tovarov a služieb,
 • periodická publikácia, ktorej hlavným obsahovým zameraním je informovanie o činnosti politických strán, politických hnutí alebo verejných funkcionárov.
Pre zápis periodickej tlače do zoznamu je potrebné predložiť
Pre zápis elektronickej periodickej publikácie do zoznamu je potrebné predložiť
Pre zápis spravodajského webového portálu do zoznamu je potrebné predložiť

Ministerstvo kultúry vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do zoznamu alebo do 15 dní odo dňa doručenia doplnenia údajov k žiadosti o zápis do zoznamu a do 5 dní odo dňa vykonania zápisu periodickej publikácie do zoznamu oznámi žiadateľovi o zápis pridelené evidenčné číslo.

Zmena zápisu v zozname
Zmenu evidovaných údajov alebo ukončenie vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti je vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu povinný oznámiť ministerstvu kultúry do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

Pre zápis zmeny v zozname je potrebné v prípade periodickej tlače predložiť
Pre zápis zmeny v zozname je potrebné v prípade elektronickej periodickej publikácie predložiť
Pre zápis zmeny v zozname je potrebné v prípade spravodajských webových portálov predložiť

Zákon o publikáciách upravuje aj sadzobník správnych poplatkov (Položka 12) v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa zavádza povinnosť uhradiť ministerstvu kultúry správny poplatok.

Správny poplatok je možné uhradiť:

 • na príjmový účet ministerstva, č. účtu SK53 8180 0000 0070 0038 7665 vedený v Štátnej pokladnici, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet s uvedením príslušného variabilného symbolu:
 1. žiadosť o zápis do zoznamu 23001
 2. žiadosť o zmenu zápisu v zozname 23002
 • v pokladni ministerstva kultúry

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť názov periodickej publikácienázov vydavateľa/prevádzkovateľa .

 

Oslobodenie od poplatkov

Podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú od poplatkov oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie.

Upozornenie

Podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) je vydavateľ periodickej tlače povinný bezodplatne, na svoje náklady odovzdať ministerstvu kultúry do troch dní od začatia verejného rozširovania periodickej tlače alebo v inej písomne dohodnutej lehote deponát každého čísla periodickej tlače, v nepoškodenom stave, vrátane všetkých jeho príloh.

Žiadosť o zápis do zoznamu, žiadosť o zmenu zápisu v zozname a oznámenie o ukončení vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie je možné zaslať elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy alebo listinne na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
odbor mediálneho práva a audiovízie
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Kontakt:
tel.: 02/20482 125

 

Posledná aktualizácia: 3. apríla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať