Knižnice

Knižnice v pôsobnosti MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je zriaďovateľom týchto knižníc:

Slovenská národná knižnicaZoznam knižníc SR

Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Slovenská národná knižnica v Martine je štátna rozpočtová organizácia zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom.

 • získava a trvale uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba určená podľa osobitného predpisu,
 • dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond,
 • dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty a zahraničné dokumenty,
 • je národnou bibliografickou agentúrou, zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie,
 • je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,tvorí, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg knižníc Slovenskej republiky – časť monografie,
 • je ústredným vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,
 • poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,
 • je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby,
 • je pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • plní metodické, poradenské, koordinačné, vzdelávacie, štatistické a analytické úlohy celoštátneho charakteru pre knižničný systém v odborných knižničných činnostiach,
 • je špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva a uchovávanie a sprístupňovanie ich digitálnych foriem,
 • je špecializovaným konzervačným a reštaurátorským pracoviskom pre písomné kultúrne dedičstvo,
 • spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
 • vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,
 • predkladá návrhy na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu,vedie Ústrednú evidenciu vyhlásených a vyradených historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (ďalej len „ústredná evidencia“),
 • zriaďuje ako svoj organizačný útvar múzeum,
 • je pracoviskom biografickej dokumentácie, výskumu a podpory slovenskej kultúry a literatúry a zriaďuje verejný archív,
 • vydáva periodické publikácie a neperiodické publikácie,
 • organizuje výstavy a zabezpečuje vzdelávacie a kultúrne podujatia,
 • spolupracuje s inými knižnicami knižničného systému a s knižnicami v zahraničí,
 • uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému,
 • prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie,
 • môže uzavrieť s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu alebo dohodu o primeranej odmene na použitie predmetov ochrany inak ako vypožičiavaním prostredníctvom knižničného systému,
 • prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny aleboprimerané odmeny nositeľom práv za použitie predmetov ochrany inak ako vypožičiavaním v rozsahu hromadnej licenčnej zmluvy alebo dohody o primeranej odmene, ak boli uzatvorené podľa písmena y),
 • plní povinnosti vo vzťahu k osirelým dielam a obchodne nedostupným dielam podľa osobitného predpisu,
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Univerzitná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátna rozpočtová organizácia zapojená príjmami a výdavkami na rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré je ich zriaďovateľom. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je príspevková organizácia zapojená na štátny rozpočet príspevkom. Vedecké knižnice v rámci svojho zamerania a špecializácie:

 • informačne zabezpečujú vedu, techniku, výskum a inovácie ako súčasť infraštruktúry výskumu a vývoja,
 • vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť a podieľajú sa na vedecko-výskumných projektoch,
 • môžu byť koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému vo vymedzených oblastiach,
 • dopĺňajú, odborne evidujú, spracovávajú, uchovávajú, ochraňujú a sprístupňujú domáce a zahraničné knižničné dokumenty z vedných odborov, budujú a uchovávajú špecializovaný knižničný fond,
 • poskytujú knižnično-informačné služby používateľom zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu, inovácií, kultúry a vzdelávania,
 • sú pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 • budujú a uchovávajú konzervačný fond, ak sú právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu,
 • tvoria, udržiavajú a sprístupňujú súborné katalógy knižníc,
 • sa zúčastňujú na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
 • môžu byť pracoviskom reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov,
 • môžu byť pracoviskom pre správu a ochranu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu,
 • plnia ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zabezpečuje činnosti aj v oblasti literárnomúzejnej a hudobnomúzejnej činnosti.

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči je štátnou príspevkovou organizáciou MK SR. Ako celoštátna špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a  inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby.

Poslaním knižnice nie je len zhromažďovať a požičiavať literárne diela a ďalšie dokumenty vydávané inými inštitúciami, ale ich spracovávať do foriem prístupných vnímaniu nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov,t. j. nahrávanie zvukových dokumentov na audiokazety, tlač dokumentov v Braillovom písme, tlač časopisov pre slabozrakých so zväčšeným typom čiernotlače, digitalizácia textov a výroba reliéfnych obrázkov pre nevidiacich. až do uvedených foriem spracované dokumenty poskytuje svojim používateľom.

Informačné služby poskytuje prostredníctvom vydávaných časopisov pre nevidiacich,slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov a knižničné služby formou zásielkových výpožičiek v rámci celej SR ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj formou absenčných a prezenčných výpožičiek. Zabezpečuje tiež plnenie individuálnych špecifických požiadaviek na spracovanie dokumentov, ktoré potrebujú nevidiaci a slabozrakí používatelia k štúdiu, pracovnému a spoločenskému uplatneniu.

SKN metodicky riadi oddelenia pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutým používateľov vo verejných knižniciach v rámci SR, ktorým v rámci medziknižničných výpožičných služieb poskytuje dokumenty spracované do foriem prístupných ich vnímaniu.

V rámci budovania knižničných fondov spolupracuje knižnica aj s partnerskými organizáciami v zahraničí, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku.

Posledná aktualizácia: 8. júla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať