Stránka MKSR

Kultúrne dedičstvo

Sekcia kultúrneho dedičstva

riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky v oblasti kultúrneho dedičstva. V súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty, knižníc, ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry, ľudovej umeleckej výroby, kultúrno-osvetovej činnosti, kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Sekcia kultúrneho dedičstva sa člení na:


Kontakt:

Telefón: 02/20482 414
E-mail: skd@culture.gov.sk

Odbor ochrany pamiatkového fondu (OOPF)

riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, zabezpečuje vypracovanie analytických, strategických, koncepčných, legislatívnych a informatívnych materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, vypracovanie koncepcie štátnej politiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu a určuje hlavné smery a stratégiu ochrany národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov, zabezpečuje vypracovanie strategických a koncepčných návrhov a odporúčaní pre vládu na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy, využitia a prezentáciu pamiatkového fondu, predkladá návrhy na zápis národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Metodicky riadi Pamiatkový úrad SR. Uskutočňuje spoluprácu s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy  a orgánmi územnej samosprávy. Aktívne participuje na realizácii medzinárodných projektoch.

Kontakt:
Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD., riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu


Odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva (ONKDaKZSO)

zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, kultúrno-osvetovej činnosti a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Rozvíja iniciatívy smerujúce k tvorbe nových legislatívnych opatrení a strategických vládnych dokumentov zameraných na rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry, miestnej a regionálnej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Vo vecnej pôsobnosti odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva sú tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry: Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Umelecký súbor Lúčnica, Ústredie ľudovej umeleckej výroby (viď. Organizácie).


Kontakt:

Mgr., Mgr. art. Barbora Morongová, PhD., riaditeľka odboru
Telefón: 02/20482 408
E-mail: barbora.morongova@culture.gov.sk


Odbor múzeí, galérií a knižníc (OMGK)

zabezpečuje výkon štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Odbor pripravuje hlavné ciele a zásady štátnej politiky v oblasti múzeí, galérií a knižníc. Zároveň plánuje strategické a koncepčné smerovanie ich rozvoja. Obor taktiež pripravuje podklady pre vydanie povolenia ministerstva na trvalý vývoz zbierkových predmetov z územia Slovenskej republiky a vydanie rozhodnutia o povolení na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú zachovávané v múzeách a galériách.
Metodicky riadi tri múzeá, jednu galériu a šesť knižníc zriadených ministerstvom.

Kontakt:
Ing. Mgr. Bojan Radovanovič
Telefón: 02/20482 432
E-mail: skd@culture.gov.sk

Dokumenty