Sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka koordinuje napĺňanie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov: Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru (prijaté 15. novembra 1989 na 25. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži; návrh opatrení na realizáciu odporúčaní prijala vláda SR uznesením č. 448/2000 zo 14. 6. 2000) a UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (prijatý rezolúciou č. 32 dňa 17. októbra 2003 na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO; Slovenská republika dokument ratifikovala v roku 2006).

Zámerom štátnej kultúrnej politiky v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je upriamiť pozornosť na význam a uchovanie tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V tomto kontexte ministerstvo v spolupráci s Radou na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (poradný orgán ministra kultúry) a odborníkmi z predmetnej oblasti zostavilo v roku 2007 Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, v roku 2015 Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 a v roku 2019 Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025.  Obsahujú celkový rámec implementácie UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrne dedičstva, vrátane vypracovania periodickej správy o plnení dohovoru.  Ministerstvo ju medzivládnemu výboru dohovoru predložilo v anglickom jazyku naposledy dňa 15. 12. 2021.

Na základe implementácie úloh z uvedených koncepcií vzniklo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je hlavným realizátorom koncepcie a plní funkciu kompetenčného centra vo vzťahu k napĺňaniu koncepcie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, iné štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa tradičnou ľudovou kultúrou a v súčinnosti s nimi koordinuje činnosť zameranú na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pôsobí od 1. mája 2010 v rámci organizačnej štruktúry Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Súčasťou oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je aj tvorba Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska  a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo označujeme ústne tradície a prejavy vrátane jazyka ako prostriedku nehmotného kultúrneho dedičstva, interpretačné umenie, spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti, poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, tradičné remeslo. Nehmotné kultúrne dedičstvo zahŕňa postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Odovzdávajú si ho z generácie na generáciu a sústavne ho znova a znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti.

Pojem tradičná ľudová kultúra označuje súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami nazývanými ľud. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikla postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo národného dedičstva.

Do oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (vrátane obyčajov, ľudového umenia, folklóru, folklorizmu) patrí aj dokumentovanie rôznych interpretačných prejavov a technologických výrobných postupov.

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej interpretácie pôsobia v rámci rezortu kultúry tri organizácie, ktoré sa zameriavajú na jej scénické a umelecké spracovanie – Slovenský ľudový umelecký kolektív, Tanečné divadlo Ifjú Szivek a Umelecký súbor Lúčnica. Odborno-metodickú starostlivosť o oblasť scénického folklorizmu zabezpečuje Národné osvetové centrum. Starostlivosťou o ľudovú umeleckú výrobu a tradičné remeslá sa zaoberá Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Posledná aktualizácia: 6. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať