Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

SK PRES 2016

Rada EÚ je jednou z troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Formuje legislatívu Únie, koordinuje jej politiky a hľadá dohodu na dôležitých politických otázkach medzi jednotlivými inštitúciami.Predsedanie Rade Európskej únie je jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh vyplývajúcich z členstva v Únii.

Podľa Lisabonskej zmluvy je predsedníctvo Rady EÚ realizované na rotačnom princípe členskými štátmi vo vopred určených skupinách troch členských štátov, tzv. predsednícke Trio, počas obdobia 18 mesiacov. Predsednícke Trio stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný  18-mesačný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať. Na základe tohto programu potom každá z troch predsedajúcich krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program. Počas tohto obdobia bude predsedajúca krajina viesť zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedať tak za formovanie európskej legislatívy od expertnej až po ministerskú úroveň. Slovenská republika bude v roku 2016 predsedať Rade Európskej únie v rámci predsedníckeho tria spolu s Holandskom a Maltou.

Náročnosť predsedníckej úlohy spočíva predovšetkým v pripravovaní a vedení zasadnutí Rady a jej prípravných orgánov. Ide o zasadnutia stálych výborov (Výbor stálych predstaviteľov – Coreper) a približne 200 pracovných skupín a výborov zaoberajúcich sa špecifickými otázkami. Predsedníctvo usmerňuje priebeh týchto rokovaní, čím v spolupráci s ostatnými členskými štátmi zabezpečuje posun v legislatívnom procese a celkovú kontinuitu agendy EÚ. Každý predsedajúci štát organizuje formálne a neformálne zasadnutia nielen v Bruseli a Luxemburgu, ale aj vo svojej krajine, v rámci ktorých rozvíja svoje priority a upriamuje pozornosť na aktuálne výzvy.

Rada zasadá v desiatich rôznych formáciách v závislosti od témy. Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič bude predsedať Rade pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS). Viac o prioritách Ministerstva kultúry SR počas slovenského predsedníctva si môžete prečítať tu.

 

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať