Ochrana premetov kultúrnej hodnoty je súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva nielen na území Slovenskej republiky, na území Európskej únie, ale aj v rámci celého sveta. Za súčasť ochrany kultúrneho dedičstva sa považuje aj jeho ochrana pred nezákonným vývozom do zahraničia a nezákonným dovozom zo zahraničia. Základný princíp, ktorý sa uplatňuje pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty je, že vec definovanú ako kultúrne dedičstvo možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami ustanovenými medzinárodnými zmluvami a osobitnými zákonmi. Aj naopak však platí, že vec vykazujúcu znaky kultúrneho dedičstva, možno na územie iného štátu doviezť iba po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, z ktorého má byť dovezená.
Vyviezť predmet kultúrnej hodnoty možno teda iba s predchádzajúcim povolením vystaveným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky po splnení podmienok, ktoré vyžadujú právne predpisy chrániace kultúrne dedičstvo.
Na území Slovenskej republiky sú podmienky vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty ustanovené najmä v týchto právnych predpisoch:

Tento zákon v znení jeho aktuálnej novely 160/2018 Z. z. účinnej od 1.7.2018 ustanovuje podmienky trvalého vývozu a dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, niektoré podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu, ktorým je nižšie uvedené Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru, zákaz dovozu predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky, podmienky poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty na prezentačné účely na územie Slovenskej republiky, vedenie evidencie predmetu kultúrnej hodnoty vo vlastníctve alebo v držbe predajcu predmetu kultúrnej hodnoty. Upozorňujeme, že informácie tu uvedené budú od 1.7.2018 aktualizované v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.

Nariadenie ustanovuje pravidlá, ktoré spočívajú v zavedení opatrení zabezpečujúcich, aby vývozy tovaru kultúrneho charakteru podliehali jednotnej kontrole na vonkajších hraniciach Európskej únie. Vývoz tovaru kultúrneho charakteru z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie. Vývoznú licenciu vystavuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po predložení príslušnej žiadosti a potrebných príloh.

S cieľom zabezpečiť, aby povolenia na vývoz boli jednotné, toto vykonávacie nariadenie ustanovuje pravidlá regulujúce vyhotovenie, vydávanie a používanie tlačiva. Na tento účel Príloha č. 1 vykonávacieho nariadenia stanovila modelový vzor tlačiva štandardného vývozného povolenia, ktoré sa použije na každý vývoz podľa Nariadenia (ES) č. 116/2009.

Čo je predmet kultúrnej hodnoty?

Zákonná definícia predmet kultúrnej hodnoty označuje ako pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Ide o všeobecné vymedzenie predmetov tvoriacich kultúrne dedičstvo v Slovenskej republike. Z hľadiska uplatňovania zákonných podmienok pri vývoze a dovoze predmetov kultúrnej hodnoty sú tieto predmety zaradené do jednotlivých kategórií, ktoré sú presne vymedzené v prílohách právnych predpisov.

Zákon sa nevzťahuje na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktorými sú:

 • originály diel výtvarného umenia, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora – tieto možno vyviezť bez predchádzajúceho povolenia
 • národné kultúrne pamiatky – postup podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • zbierkové predmety – postup podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane premetov kultúrnej hodnoty a o zeme zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • archívne dokumenty – postup podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy – postup podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Pokiaľ sa predmet kultúrnej hodnoty nenachádza ani v jednej z kategórií alebo nespĺňa právnymi predpismi stanovené predpoklady akými sú napríklad vek 50 rokov alebo finančný prah, potom nie je potrebné postupovať podľa uvedených právnych predpisov a takýto predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyvezený či už trvalo alebo dočasne z územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho povolenia Ministerstva Slovenskej republiky.

Poradným orgánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na odborné posúdenie žiadosti o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky je komisia na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný právny režim vo vzťahu k zahraničiu.

Kontakt:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
odbor múzeí, galérií a knižníc
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Email: skd@culture.gov.sk
Telefón: 02/20482 432

 

Trvalý vývoz v rámci colného územia Európskej únie

Trvalo vyviezť predmet kultúrnej hodnoty (patriaci do kategórií uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z.) z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie možno iba z predchádzajúcim povolením na trvalý vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie. Povolenie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po prihliadnutí na stanovisko Komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný právny režim vo vzťahu k zahraničiu.

Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty alebo ním splnomocnená osoba predkladá ministerstvu najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom žiadosť v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu č. 207/2009 Z. z.

POZOR:

 • Súčasťou žiadosti o povolenie je znalecký posudok o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty. Znalecký posudok musí byť vypracovaný znalcom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
 • V prípade viacerých predmetov kultúrnej hodnoty sa predkladá žiadosť na každý predmet kultúrnej hodnoty jednotlivo.
 • Vlastník je povinný na prípadnú výzvu ministerstva umožniť obhliadku predmetu kultúrnej hodnoty pred vydaním povolenia.
 • Náklady spojené s vydaním povolenia vrátane znaleckého posudku znáša vlastník.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Doplňujúce informácie:
Ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne, ak je dôvodný predpoklad, že:

 • predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,
 • predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku, vyšší územný celok alebo obec na účely zverenia do správy múzea alebo galéria (možnosť, že sa predmet kultúrnej hodnoty stane zbierkovým predmetom).

Vydané povolenie na trvalý vývoz stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.

 

Dočasný vývoz v rámci colného územia Európskej únie

Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty (patriaci do kategórií uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z.) z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie je vlastník povinný oznámiť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, pričom je potrebné dodržať nasledovný postup:

 1. Oznámenie sa podáva najmenej päť dní pred dočasným vývozom predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie.
 2. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 zákona č. 207/2009 Z. z. 
 3. Vlastník predkladá TRI rovnopisy tlačiva osobne do podateľne alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pričom ministerstvo potvrdzuje vlastníkovi prijatie tlačiva na dvoch rovnopisoch.
 4. Dočasný vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie môže trvať najviac dva roky od vyznačenia potvrdenia colného úradu o dočasnom vývoze.
 5. Dočasný vývoz má spravidla prezentačný, konzervačný, reštaurátorský, vedecko-výskumný alebo študijný účel.

Postup po potvrdení tlačiva Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 207/2009 Z. z.:

 1. Vlastník predloží dva rovnopisy tlačiva, ktoré majú vyznačené potvrdenie ministerstva, miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka.
 2. Colný úrad potvrdí na dvoch rovnopisoch tlačiva, že:
 • predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne vyváža z územia Slovenskej republiky, ak je preprava zabezpečená vlastníkom,
 • predmet kultúrnej hodnoty sa spätne doviezol na územie Slovenskej republiky.

(Vlastník je povinný predložiť predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu a umožniť mu skontrolovať totožnosť tohto predmetu s oznamovanými údajmi)

POZOR:
Vlastník je povinný písomne zaslať ministerstvu po SPÄTNOM dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky JEDEN rovnopis tlačiva, ktorý má vyznačené potvrdenie colného úradu o dočasnom vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a spätnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky.

OZNÁMENIE O ZMENE PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY
Vlastník je povinný oznámiť ministerstvu zmenu podmienok dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, a to:

 • zmenu účelu dočasného vývozu,
 • zmenu príjemcu predmetu kultúrnej hodnoty a
 • zmenu krajiny určenia.

Vlastník podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu ministerstva DVA rovnopisy tlačiva, ktoré je uvedené v prílohe č. 4 zákona č. 207/2009 Z. z.. Ministerstvo prijatie oznámenia potvrdí vlastníkovi na jednom rovnopise tlačiva.

Uvedené oznámenia sa podávajú osobne do podateľne alebo poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

 

Trvalý vývoz z colného územia Európskej únie

Podmienky trvalého vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie upravujú nasledovné právne predpisy ES/EÚ:

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie – štandardné vývozné povolenie, ktorého vzor tlačiva je uvedený vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1081/2012.
Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

 • jeden výtlačok označený ako č. 1, ktorý tvorí žiadosť (vypĺňa ŽIADATEĽ)
 • jeden výtlačok označený ako č. 2 pre držiteľa (vypĺňa ministerstvo)
 • jeden výtlačok označený ako č. 3, ktorý sa vráti vydávajúcemu orgánu (vypĺňa ministerstvo)

Tovar kultúrneho charakteru, pre ktorý je takéto štandardné vývozné povolenie potrebné je uvedený v prílohe č. 1 k Nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009.

Príslušným orgánom na vystavenie povolenia pre vývoz z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prihliadnutí na stanovisko Komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný právny režim vo vzťahu k zahraničiu.
Vlastník je povinný predložiť žiadosť o povolenie najneskôr 30 dní pred trvalým vývozom predmetu kultúrnej hodnoty. Dokumenty potrebné pre vydanie povolenia:

 1. 1x žiadosť (žiadosť – štandardné vývozné povolenie podľa nariadenia Rady č. 116/2009). Pri vypĺňaní tlačiva sa odporúčame riadiť nasledovnými vysvetlivkami. V tlačive nemožno vymazávať, nesmie obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.
 2. 3 x fotodokumentácia predmetu – minimálne 9 x 12 cm (fotku prosíme priložiť zvlášť, keďže ministerstvo vydáva štandardné povolenie aj na výtlačku tlačiva č. 2 a č. 3, na ktoré ich je potrebné vložiť)
 3. 1 x znalecký posudok o hodnote predmetu kultúrnej hodnoty. Znalecký posudok musí byť vypracovaný znalcom, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Doplňujúce informácie:
Ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne, ak je dôvodný predpoklad, že:

 • predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,
 • predmet kultúrnej hodnoty môže byť vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
 • dôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kultúrnej hodnoty na Slovenskú republiku, vyšší územný celok alebo obec na účely zverenia do správy múzea alebo galéria (možnosť, že sa predmet kultúrnej hodnoty stane zbierkový predmetom).

Vydané povolenie na trvalý vývoz stráca platnosť po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko vlastníka, ak je preprava predmetu kultúrnej hodnoty zabezpečená pred jej uskutočnením. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom predmetu kultúrnej hodnoty.
Vlastník je povinný zaslať ministerstvu tlačivo – výtlačok č. 3, ktorý má vyznačené potvrdenie colného úradu o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.

POZOR:
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý NIE JE uvedený v prílohe č. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (napr. nie je obsiahnutá daná kategória predmetu alebo predmet nespĺňa finančný prah), ale JE uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z., nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky mimo colné územie bez splnenia podmienok podľa zákona č. 207/2009 Z. z. V takomto prípade platí postup ako pri TRVALOM VÝVOZE Z ÚZEMIA SR V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA EÚ.

 

Dočasný vývoz z colného územia Európskej únie

Podmienky dočasného vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie upravujú nasledovné právne predpisy ES/EÚ:

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie – štandardné vývozné povolenie, ktorého vzor tlačiva je uvedený vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1081/2012.
Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

 • jeden výtlačok označený ako č. 1, ktorý tvorí žiadosť (vypĺňa ŽIADATEĽ)
 • jeden výtlačok označený ako č. 2 pre držiteľa (vypĺňa ministerstvo)
 • jeden výtlačok označený ako č. 3, ktorý sa vráti vydávajúcemu orgánu (vypĺňa ministerstvo)

Tovar kultúrneho charakteru, pre ktorý je takéto štandardné vývozné povolenie potrebné je uvedený v prílohe č. 1 k Nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009.

Príslušným orgánom na vystavenie povolenia pre vývoz z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Vlastník je povinný predložiť žiadosť o povolenie najneskôr 30 dní pred dočasným vývozom predmetu kultúrnej hodnoty. Dokumenty potrebné pre vydanie povolenia:

 1. 1 x žiadosť (žiadosť – štandardné vývozné povolenie podľa nariadenia Rady č. 116/2009). Pri vypĺňaní tlačiva sa odporúčame riadiť nasledovnými vysvetlivkami. V tlačive nemožno vymazávať, nesmie obsahovať prepisované slová ani iné úpravy.
 2. 3 x fotodokumentácia predmetu – minimálne 9 x 12 cm (fotku prosíme priložiť zvlášť, keďže ministerstvo vydáva štandardné povolenie aj na výtlačku tlačiva č. 2 a č. 3, na ktoré ich je potrebné vložiť).

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Doplňujúce informácie:
Vlastník je povinný zaslať ministerstvu tlačivo – výtlačok č. 3, ktorý má vyznačené potvrdenie colného úradu o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.

POZOR:
Predmet kultúrnej hodnoty, ktorý NIE JE uvedený v prílohe č. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (napr. nie je obsiahnutá daná kategória predmetu alebo predmet nespĺňa finančný prah), ale JE uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z., nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky mimo colné územie bez splnenia podmienok podľa zákona č. 207/2009 Z. z. V takomto prípade platí postup ako pri DOČASNOM VÝVOZE Z ÚZEMIA SR V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA EÚ.

Posledná aktualizácia: 3. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať