Podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností

 • Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (cirkevný odbor).
 • Návrh na registráciu podáva najmenej trojčlenný prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorého členmi musia byť plnoleté osoby.
 • Návrh podpíšu všetci členovia prípravného orgánu a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydlisko. Ďalej uvedú, kto z členov prípravného orgánu je splnomocnencom, ktorý je oprávnený konať v ich mene.
 • Návrh na registráciu obsahuje:
  a) názov a sídlo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
  b) mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu;
  c) základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej učenie, poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť;
  d) čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel (vzor čestného vyhlásenia poskytne na požiadanie cirkevný odbor);
  e) vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania.
 • K návrhu na registráciu sa prikladá základný dokument zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti(štatút, poriadok, stanovy a pod.), z ktorého musí byť zrejmé:
  a) názov a sídlo ústredia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
  b) orgány a útvary, spôsob ich ustanovenia a oprávnenia;
  c) spôsob ustanovenia osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť a ich odvolávanie;
  d) základné články viery;
  e) zásady hospodárenia, vrátane spôsobu určenia likvidátora pre prípad majetkového vyporiadania pri zániku cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
  f) spôsob schvaľovania základného dokumentu a jeho zmien;
  g) útvary, ktoré majú právnu subjektivitu a v akom rozsahu a kto je oprávnený v ich mene konať,
  h) práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Názov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Správne konania

Posledná aktualizácia: 14. marca 2022 / MKSR Admin

Zdieľať