Stránka MKSR

Umenie a kreativita

Sekcia umenia, kreativity a národnostných menšín (SUKNM) v súlade s pôsobnosťou ministerstva zabezpečuje a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti profesionálneho umenia a kreatívneho priemyslu (divadla, hudby, tanca, vizuálneho umenia, literatúry, dizajnu, architektúry a herného priemyslu), ako aj na úseku rozvoja kultúrnych aktivít, profesií a odborného vzdelávania v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a v oblasti kultúry národnostných menšín.

Kontakt:
sekretariát SKP
Telefón: 02/20482 303
E-mail: lubica.frlickova@culture.gov.sk

Sekcia kreatívneho priemyslu sa člení na:

Odbor kreativity a vzdelávania (OKV)

Vypracúva koncepcie a stratégie, koordinuje prípravu odvetvových stratégií, akčných plánov a návrhy právnych predpisov. Uskutočňuje horizontálnu koordináciu podpory a rozvoja kultúry a kreativity s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy. Monitoruje trendy rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na národnej a regionálnej úrovni, spolupracuje so sprostredkovateľským orgánom pre IROP PO3. Podieľa sa na kreovaní podporných nástrojov Európskej komisie pre kreativitu, inovácie a podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Aktívne participuje na realizácii medzinárodných projektoch v rámci programu INTERREG EUROPE, a to CREADIS 3 – Inteligentné a kreatívne regióny alebo A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe, podieľa sa na tvorbe Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR.
V súčasnosti sa integrálnou súčasťou pôsobnosti Ministerstva kultúry SR stáva odborné vzdelávanie a príprava (ďalej len „OVP“) pre výkon povolaní v oblasti kultúry, zvýšenie ich kvality a príťažlivosti, ako aj ich zaradenie do systému celoživotného vzdelávania. Príprava vysoko špecializovaných odborníkov v danej oblasti rozvíja nielen ich vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania a odborných činností na profesionálnej úrovni, ale sprostredkováva aj znalosti o tradičných a historických postupoch, technikách a technológiách dôležitých najmä v súvislosti so zachovávaním, ochranou a obnovou hmotného kultúrneho dedičstva.

Kontakt:
Mgr. Dária Hamajová, riaditeľka odboru kreativity a vzdelávania
Telefón: 02/20482 904, 20482 303
E-mail: daria.hamajova@culture.gov.sk

Odbor umenia a umeleckých inštitúcií (OUUI)

Realizuje štátnu politiku v oblasti starostlivosti o štátne umelecké inštitúcie (profesionálne divadlá, hudobné inštitúcie, inštitúcie vizuálneho umenia a informačno-dokumentačné centrá) – spravuje 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR:

Odbor zabezpečuje prípravu hlavných cieľov a zásad štátnej politiky v oblasti profesionálneho divadelného a tanečného umenia, hudobného umenia, vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry, literatúry a knižnej kultúry. Spolupracuje s Fondom na podporu umenia a s umeleckými fondmi. Vedie evidenciu profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií a evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov (kontakt: Elena Gyurcsová, telefón: 02/20482 374, elena.gyurcsova@culture.gov.sk). Administratívne zabezpečuje udeľovanie Ceny ministra kultúry SR za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry.

 

Kontakt:
Mgr. Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia a umeleckých inštitúcií
Telefón: : 02/20482 306
E-mail: jozef.svolik@culture.gov.sk

Referát kultúry národnostných menšín (RKNM)

Zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky v oblastiach podpory kultúry národnostných menšín a zabezpečuje ucelené a samostatné odborné činnosti v oblasti kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kontakt:
Mgr. Denis Valent
Telefón: 02/20482 311
E-mail: denis.valent@culture.gov.sk

Dokumenty