Stránka MKSR

Umenie a kreativita

Sekcia kreatívneho priemyslu (SKP) Zabezpečuje, kontroluje a riadi výkon štátnej správy na úseku médií, audiovízie, autorského práva, profesionálneho umenia (o. i. divadlo, hudba, tanec, architektúra, vizuálne umenie, audiovizuálne umenie), literatúry, knižnej kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu vrátane audiovizuálneho priemyslu, mediálneho trhu, trhu s umením a nakladania s autorskými právami, ako aj na úseku rozvoja kultúrnych aktivít, profesií a mediálneho, umeleckého či súvisiaceho vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe štátnej kultúrnej politiky vrátane mediálnej politiky a na vytváraní podmienok na rozvoj a prezentáciu kultúry a výsledkov kreatívneho priemyslu vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia, literatúry a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Kontakt:
sekretariát SKP
Telefón: 02/20482 303, 02/20482 122
E-mail: lubica.frlickova@culture.gov.sk a adriana.filova@culture.gov.sk

Sekcia kreatívneho priemyslu sa člení na:

 

Oddelenie umenia a živej kultúry (OUŽK)

Zabezpečuje prípravu hlavných cieľov a zásad štátnej politiky v oblasti profesionálneho divadelného a tanečného umenia, hudobného umenia, vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry, literatúry a knižnej kultúry, ako aj ďalších prejavov profesionálnej živej kultúry a vytváranie podmienok na rozvoj a prezentáciu umenia a kultúry. Spolupracuje s Fondom na podporu umenia a s umeleckými fondmi. Vedie evidenciu profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií a evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov. Administratívne zabezpečuje udeľovanie Ceny ministra kultúry SR za umenie a celoživotný prínos v oblasti kultúry.
Kontakt:
Mgr. Elena Gyurcsová, riaditeľka oddelenia umenia a živej kultúry
Telefón: 02/20482 374
E-mail: elena.gyurcsova@culture.gov.sk

 

Oddelenie umeleckých inštitúcií (OUI)

Realizuje štátnu politiku v oblasti starostlivosti o štátne umelecké inštitúcie (profesionálne divadlá, hudobné inštitúcie, inštitúcie vizuálneho umenia a informačno-dokumentačné centrá) – spravuje 13 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR:

 

Kontakt:
Mgr. Jozef Švolík, riaditeľ oddelenia umeleckých inštitúcií
Telefón: : 02/20482 306
E-mail: jozef.svolik@culture.gov.sk

Dokumenty