Stránka MKSR

Umenie a kreativita

Sekcia umenia a kreativity (SUK) zabezpečuje výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia a kreativity a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Sekcia umenia a kreativity sa člení na:

 

Kontakt:
Mgr. Jozef  Švolík
, generálny riaditeľ sekcie umenia a kreativity
Telefón: 02/20482 303
E-mail: suk@culture.gov.sk

 

Odbor umenia (OU)

Vykonáva koncepčnú činnosť v odvetví kultúry, pripravuje analytické a informačné materiály celospoločenského významu z jednotlivých oblastí profesionálneho umenia, metodicky riadi 13 organizácií vo svojej vecnej pôsobnosti, monitoruje problematiku umeleckej tvorby, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov v Slovenskej republike. Vypracúva podkladové materiály, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti múzických a vizuálnych umení a literatúry. Zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, posudzuje a iniciuje legislatívne návrhy v oblasti profesionálneho umenia.

 

Kontakt:
Mgr. Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru umenia
Telefón: 02/20482 303, 20482 374
E-mail: suk@culture.gov.sk


Odbor kreativity a vzdelávania (OKV)

Vypracúva koncepcie a stratégie, koordinuje prípravu odvetvových stratégií, akčných plánov a návrhy právnych predpisov. Uskutočňuje horizontálnu koordináciu podpory a rozvoja kultúry a kreativity s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy. Monitoruje trendy rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na národnej a regionálnej úrovni, spolupracuje so sprostredkovateľským orgánom pre IROP PO3. Podieľa sa na kreovaní podporných nástrojov Európskej komisie pre kreativitu, inovácie a podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Aktívne participuje na realizácii medzinárodných projektoch v rámci programu INTERREG EUROPE, a to CREADIS 3 – Inteligentné a kreatívne regióny alebo A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe, podieľa sa na tvorbe Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR.

 

Kontakt:
Mgr. Dária Hamajová, riaditeľka odboru kreativity a vzdelávania
Telefón: 02/20482 904, 20482 303
E-mail: suk@culture.gov.sk

Dokumenty