Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom.

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor autorského práva.

Hlavné činnosti odboru:

  • plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom,
  • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a riadiacich aktov ministerstva z oblasti pôsobnosti odboru,
  • vypracúva podkladové materiály a stanoviská pre konanie súdov a pre iné orgány verejnej moci v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom,
  • zabezpečuje úlohy týkajúce sa projektového manažmentu a obsahovej správy pre projekt „Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva v SR“ a implementácie a prevádzky informačného portálu o duševnom vlastníctve www.dusevnevlastnictvo.gov.sk,
  • vykonáva koordinačno-kontrolnú činnosť účelného výkonu kolektívnej správy práv,
  • vykonáva koordinačnú činnosť podporným programov Európskej únie vo vzťahu k autorskému právu a právam súvisiacim s autorským právom za rezort kultúry,
  • spolupracuje s príslušnými štruktúrami Európskej únie a Rady Európy, ako aj s inými medzinárodnými organizáciami zameranými na ochranu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom,
  • zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku v pracovných skupinách Rady Európy v oblasti autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO),
  • spracúva a sprostredkúva informačné a analytické materiály v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom právnickým osobám a fyzickým osobám v Slovenskej republike,
  • vyjadruje sa k návrhom medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd vypracovaných a predkladaných ministerstvom z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.

Kontakt:
JUDr. Jakub Slovák,
riaditeľ odboru autorského práva
Telefón: 02/20482 126
E-mail: autorsky.zakon@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracuje tiež s Medzirezortnou komisiou pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorej návrh na zriadenie bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 16. marca 2011 uznesením č. 198. Gestorom Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a jej členmi sú zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Medzinárodná spolupráca Slovenskej republiky v oblasti kultúry, vedy, vzdelania a obchodu, účasť a členstvo v medzinárodných organizáciách, najmä vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO/OMPI) a tiež začlenenie Slovenskej republiky medzi krajiny Európskej únie si vyžadovalo prispôsobenie nášho právneho poriadku k právu Európskej únie, vrátane autorskoprávnych predpisov, neopomínajúc vývoj a aktuálnu transformáciu.

Slovenská právna úprava autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktorá v zásade vychádza z klasických európskych štandardov, spĺňa z hľadiska dosiahnutého stupňa aproximácie a kompatibility s právom Európskej únie kritériá požadované Európskou úniou.

Posledná aktualizácia: 10. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať