Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ“) je v súlade so zákonom č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov príspevková organizácia štátu finančnými vzťahmi zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR.

Pôsobnosť

SFÚ sa v oblasti audiovízie podieľa na uchovávaní, ochrane, obnove, zveľaďovaní a sprístupňovaní audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania, podieľa sa na propagácii a prezentácii audiovízie a vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť.

SFÚ okrem iných činností:

 • zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár,
 • umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely,
 • vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačným a informačným materiálom súvisiacim s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami,
 • monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania audiovizuálnych diel,
 • vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú, vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť a edičnú činnosť vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických publikácií a nosičov slovenských audiovizuálnych diel,
 • vytvára a prevádzkuje informačný systém určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci SFÚ, a ktorý tvorí súčasť informačného systému verejnej správy,
 • prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné a vzdelávacie účely,
 • prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti audiovizuálnym predstavením,
 • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku,
 • využívaním fondu audiovizuálneho dedičstva realizuje výrobu slovenských audiovizuálnych diel alebo sa na výrobe audiovizuálnych diel podieľa,
 • prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel,
 • organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí,
 • podieľa sa na propagácii audiovízie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva,
 • poskytuje zahraničným informačným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie,
 • plní úlohy národnej filmotéky,
 • vedie evidenciu dobrovoľných depozitárov a metodicky usmerňuje postupy pri ochrane a obnove fondu audiovizuálneho dedičstva,
 • spolupracuje s kinematografickými fondmi,
 • spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ďalšími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie,
 • spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel vyrábaných na území Slovenskej republiky,
 • získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie,
 • zabezpečuje činnosť informačných kancelárií programov Európskej únie a Rady Európy na podporu audiovízie,
 • vedie zoznam slovenských audiovizuálnych diel,
 • vedie zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii.

V súvislosti s ratifikáciou Európskeho dohovoru na ochranu audiovizuálneho dedičstva vláda Slovenskej republiky dňa 17. mája 2006 uznesením č. 441 schválila Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti. Následne na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky v roku 2008 minister kultúry predložil vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh aktualizácie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14. januára 2009 uznesením č. 25. Následujúca aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 až 2015 bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 9. januára 2013 uznesením č. 16. Po nej vláda Slovenskej republiky uznesením č. 15 z 13. januára 2016 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2016 – 2018 a uznesením č. 113 z 13. marca 2019 schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021.
Podrobný popis projektu a jeho doterajší priebeh zaznamenávajú každoročne Výročné správy SFÚ, ktoré sú dostupné na jeho webovom sídle.

Orgány

 • generálny raditeľ
 • rada
 • komisia pre audiovizuálne dedičstvo

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom SFÚ, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Generálny riaditeľ predkladá rade na schválenie návrhy dlhodobých plánov a koncepcií rozvoja SFÚ, návrh rozpočtu, návrh záväznej Organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, návrh výročnej správy o činnosti SFÚ, návrhy na podnikateľské zámery vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia, predkladá komisii pre audiovizuálne dedičstvo návrh metodických usmernení pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva, návrh metodických usmernení pre výkon depozitnej činnosti. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva rada, funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov.

Rada je orgánom dohľadu, ktorý okrem iného, dohliada na dodržiavanie poslania a činností, ktoré SFÚ vyplývajú z tohto zákona, ako aj na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ, na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ, volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja SFÚ, schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ, schvaľuje návrh výročnej správy o činnosti SFÚ, schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien a ukončení. Rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky tak, aby v nej boli zastúpení dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo je osobitným orgánom pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva, ktorý najmä schvaľuje metodické usmernenia pre katalogizáciu, ochranu, obnovu a sprístupňovanie fondu audiovizuálneho dedičstva, schvaľuje metodické usmernenia pre výkon depozitnej povinnosti, určuje kritéria audiovizuálnej hodnoty, rozhoduje o audiovizuálnej hodnote slovenských audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov a určuje sprievodné dokumenty pre jednotlivé druhy audiovizuálií, ktoré tvoria fond audiovizuálneho dedičstva. Komisia má päť členov. Jedným z členov je riaditeľ Národného filmového archívu, ďalších štyroch členov vymenúva a odvoláva minister tak, aby v komisii pre audiovizuálne dedičstvo boli zastúpení jeden zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, jeden zástupca nezávislých producentov, dvaja odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

Kontakt:

Slovenský filmový ústav
Grösslingova 32
811 09 Bratislava

Tel. č.: 02/57 10 15 03
Fax: 02/5296 3461
E-mail: sfu@sfu.sk
Web: www.sfu.sk

Posledná aktualizácia: 28. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať