Podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky, pričom má možnosť podľa § 34 ods. 1) tohto zákona požiadať obec alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o dotáciu.

Pomoc štátu

Ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom dotačného systému MK SR v programe Obnovme si svoj dom a to na projekty spracované v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení neskorších predpisov a Výnosu Ministerstva kultúry SR č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení neskorších predpisov.

Štát však poskytuje vlastníkom národných kultúrnych pamiatok alebo vlastníkom nehnuteľnosti v pamiatkovom území aj nefinančnú pomoc. Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov má vlastník národnej kultúrnej pamiatky právo požiadať príslušný krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany národnej kultúrnej pamiatky. Adresár krajských pamiatkových úradov je zverejnený na stránke:

http://www.pamiatky.sk/sk/page/krajske-pamiatkove

Zahraničné zdroje spolufinancovania

Štrukturálne fondy

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky. Využívanie zdrojov z fondov EÚ je možné na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007-2013.

 Bližšie informácie o ďalších možnostiach čerpania finančných prostriedkov na obnovu kultúrneho dedičstva nájdete na stránke MK SR v kapitole Štrukturálne fondy EÚ.

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať