Právna úprava Slovenskej republiky

 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov – účinný od 1.1.2019 /úplné znenie vrátane novelizácií zákonom č. 215/2018 Z. z. a zákonom č. 306/2018 Z. z./
 • Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov /úplné znenie/ – účinný do 31.12.2015

Výklady autorského zákona

Komunitárna právna úprava

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)
 • Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1564 z 13. septembra 2017 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1563 z 13. septembra 2017 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

Medzinárodné pramene

Databáza EUR-Lex

 • EUR-Lex poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Hlavným zdrojom obsahu databázy EUR-Lexu je Úradný vestník Európskej únie. Webové stránky EUR-Lexu sú dostupné v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Databáza WIPO Lex

 • WIPO Lex je elektronická databáza spravovaná WIPO, ktorá poskytuje prístup k právnym predpisom a zmluvám, týkajúcim sa duševného vlastníctva členských štátov WIPO, Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Organizácie spojených národov (OSN).

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať