Kultúrno-osvetová činnosť je v zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. činnosťou, ktorá svojím pôsobením prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti. Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečuje najmä rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni; rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí; ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva; rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby; dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry; neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov; dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie; neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie.

Miestna a regionálna kultúra je kultúra riadená orgánmi územnej samosprávy s poslaním starostlivosti o uchovanie, prezentovanie a popularizovanie historického, kultúrno-spoločenského, hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva špecifického pre daný región alebo lokality. Úlohy  vychádzajúce z koncepcie príslušného regiónu alebo lokality sú realizované prostredníctvom odborných metodických a špecializovaných kultúrnych zariadení na regionálnej a miestnej úrovni.

Na oblasť kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry sa dominantne zameriava Národné osvetové centrum, ktoré je zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti  kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a sprístupňuje ho na svojom webovom sídle, pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Špecializovaným kultúrno-osvetovým zariadením pre oblasť astronómie je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá je koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Poslaním Slovenskej ústrednej hvezdárne je cieľavedomou činnosťou zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti.

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať