Zbierkovým predmetom je predmet kultúrnej hodnoty, ktorý je odborne spravovaný vykonávaním základných odborných činností. Zbierkový predmet a poznatky získané jeho odborným spravovaním a vedeckým skúmaním sú súčasťou vedomostného systému múzea alebo galérie. Zbierkovým predmetom môže byť aj objekt v múzeu v prírode, ktorý vznikol jeho prenesením alebo rekonštrukciou pôvodného objektu.

Podmienky vývozu zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie sú vo všeobecnosti upravené zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v neskorších predpisov.

Vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky z colného územia Európskej únie je upravený osobitnými právnymi predpismi ES/EÚ:

 

Trvalý vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie

Trvalý vývoz zbierkového predmetu je možné povoliť iba v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet zodpovedajúcej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty z múzea alebo galérie na území štátu, do ktorého sa pre také múzeum alebo galériu povoľuje trvalý vývoz zbierkového predmetu. Povolenie je možné vydať iba po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie.

Povolenie na trvalý vývoz vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Potrebné dokumenty:

 1. Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá ministerstvu štyri vyhotovenia žiadosti o povolenie na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 zákona č. 206/2009 Z. z.
 2. K žiadosti je potrebné priložiť predchádzajúci súhlas zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Telefón: 02/20482 432

Doplňujúce informácie:

 • Ministerstvo povolenie vydá do 90 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti.
 • V prípade, ak nie je dodržaná podmienka zámeny, ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne.
 • Držiteľ povolenia predloží povolenie miestne príslušnému colnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo múzea alebo galérie. Colný úrad potvrdí, že sa z územia Slovenskej republiky trvalo vyváža zbierkový predmet, ktorý je predmetom povolenia, ak sa údaje na povolení zhodujú so skutočným stavom. Držiteľ povolenia je povinný predložiť zbierkový predmet colnému úradu a umožniť colnému úradu fyzicky skontrolovať totožnosť tohto predmetu s povolením.

 

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z múzea alebo galérie možno uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa alebo zakladateľa. Dočasný vývoz zbierkového predmetu na prezentačný, vedecko-výskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel z územia Slovenskej republiky môže trvať najviac DVA roky od vydania súhlasu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva súhlas na dočasný vývoz zbierkového predmetu pre múzea a galérie, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá zriaďovateľovi alebo zakladateľovi (ministerstvu) žiadosť o dočasný vývoz zbierkového predmetu v troch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

POZOR:

 • Každé vyhotovenie tlačiva žiadosti musí byť podpísané štatutárnym orgánom.
 • Pri dočasnom vývoze viacerých zbierkových predmetov je potrebné priložiť ich zoznam v prílohe k žiadosti (3x) s uvedením evidenčného/inventárneho čísla, názvu a fotodokumentácie zbierkového predmetu. Každá strana prílohy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
 • Múzeum alebo galéria sú povinné pred uskutočnením dočasného vývozu zbierkového predmetu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke zbierkového predmetu alebo zmluvu o nájme zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu zaručujúce všestrannú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť o zapožičané zbierkové predmety počas ich prepravy a prezentácie a zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave a prezentácií zbierkového predmetu. Nevyhnutnou súčasťou takejto zmluvy je povinnosť druhej zmluvnej strany nahradiť múzeu alebo galérií všetky škody vzniknuté od prevzatia zbierkového predmetu druhou zmluvnou stranou do vrátenia zbierkového predmetu múzeu alebo galérii. K žiadosti sa prikladá kópia zmluvy.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Telefón: 02/20482 432

ZMENA PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU
Štatutárny orgán môže požiadať zriaďovateľa alebo zakladateľa (ministerstvo) o zmenu podmienok dočasného vývozu zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, a to:

 • zmenu účelu dočasného vývozu,
 • zmenu príjemcu zbierkových predmetov,
 • zmenu krajiny určenia.

Štatutárny orgán podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu ministerstva v TROCH vyhotoveniach na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 6 zákona č. 206/2009 Z. z.

 

Trvalý vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie

Právne predpisy upravujúce podmienky trvalého vývozu zbierkového predmetu z colného územia EÚ:

Trvalý vývoz zbierkového predmetu je možné povoliť iba v prípade jeho zámeny za iný zbierkový predmet zodpovedajúcej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty z múzea alebo galérie na území štátu, do ktorého sa pre také múzeum alebo galériu povoľuje trvalý vývoz zbierkového predmetu. Povolenie je možné vydať iba po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie.

Povolenie na trvalý vývoz zbierkového predmetu vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie – štandardné vývozné povolenie, ktorého vzor tlačiva je uvedený vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1081/2012.
Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

 • jeden výtlačok označený ako č. 1, ktorý tvorí žiadosť (vypĺňa ŽIADATEĽ)
 • jeden výtlačok označený ako č. 2 pre držiteľa (vypĺňa ministerstvo)
 • jeden výtlačok označený ako č. 3, ktorý sa vráti vydávajúcemu orgánu (vypĺňa ministerstvo)

Tovar kultúrneho charakteru, pre ktorý je takéto štandardné vývozné povolenie potrebné je uvedený v prílohe č. 1 k Nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009.

Potrebné dokumenty:

 1. Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na tlačive štandardného vývozného povolenia – výtlačok označený ako č. 1 žiadosť, ktorého vzor je uvedený v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1081/2012 (žiadosť – štandardné vývozné povolenie podľa nariadenia Rady č. 116/2009 )
 2. 3 x fotodokumentácia predmetu – minimálne 9 x 12 cm (fotku prosíme priložiť zvlášť, keďže ministerstvo vydáva štandardné povolenie aj na výtlačku tlačiva č. 2 a č. 3, na ktoré ich je potrebné vložiť)
 3. K žiadosti je potrebné priložiť predchádzajúci súhlas zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie.

Doplňujúce informácie:

 • Ministerstvo povolenie vydá do 90 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti.
 • V prípade, ak nie je dodržaná podmienka zámeny, ministerstvo žiadosť o povolenie zamietne.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Telefón: 02/20482 432

Doplňujúce informácie:
Múzeum alebo galéria je povinná zaslať ministerstvu tlačivo – výtlačok č. 3, ktorý má vyznačené potvrdenie colného úradu o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.

POZOR:
Predmet kultúrnej hodnoty – zbierkový predmet, ktorý NIE JE uvedený v prílohe č. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (napr. nie je obsiahnutá daná kategória predmetu alebo predmet nespĺňa finančný prah), ale JE uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z., nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky mimo colné územie bez splnenia podmienok podľa zákona č. 206/2009 Z. z. V takomto prípade platí postup ako pri TRVALOM VÝVOZE Z ÚZEMIA SR V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA EÚ.

 

Dočasný vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie

Právne predpisy upravujúce podmienky dočasného vývozu zbierkového predmetu z colného územia EÚ:

Dočasný vývoz zbierkového predmetu na prezentačný, vedecko-výskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel z územia Slovenskej republiky môže trvať najviac DVA roky od povolenia súhlasu.

Povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky mimo colné územie Európskej únie vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Vývoz tovaru kultúrneho charakteru mimo colného územia Európskej únie podlieha predloženiu vývoznej licencie – štandardné vývozné povolenie, ktorého vzor tlačiva je uvedený vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1081/2012.
Tlačivo pozostáva z troch výtlačkov:

 • jeden výtlačok označený ako č. 1, ktorý tvorí žiadosť (vypĺňa ŽIADATEĽ)
 • jeden výtlačok označený ako č. 2 pre držiteľa (vypĺňa ministerstvo)
 • jeden výtlačok označený ako č. 3, ktorý sa vráti vydávajúcemu orgánu (vypĺňa ministerstvo)

Tovar kultúrneho charakteru, pre ktorý je takéto štandardné vývozné povolenie potrebné je uvedený v prílohe č. 1 k Nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009.

Potrebné dokumenty:

 1. Štatutárny orgán múzea alebo galérie predkladá ministerstvu žiadosť o povolenie na tlačive štandardného vývozného povolenia – výtlačok označený ako č. 1 žiadosť, ktorého vzor je uvedený v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1081/2012 (žiadosť – štandardné vývozné povolenie podľa nariadenia Rady č. 116/2009)
 2. 3 x fotodokumentácia predmetu – minimálne 9 x 12 cm (fotku prosíme priložiť zvlášť, keďže ministerstvo vydáva štandardné povolenie aj na výtlačku tlačiva č. 2 a č. 3, na ktoré ich je potrebné vložiť)
 3. K žiadosti je potrebné priložiť predchádzajúci súhlas zriaďovateľa alebo zakladateľa múzea alebo galérie.
 4. Múzeum alebo galéria sú povinné pred uskutočnením dočasného vývozu zbierkového predmetu uzavrieť s druhou zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke zbierkového predmetu alebo zmluvu o nájme zbierkového predmetu, v ktorej sú stanovené podmienky výpožičky alebo nájmu zbierkového predmetu zaručujúce všestrannú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť o zapožičané zbierkové predmety počas ich prepravy a prezentácie a zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave a prezentácií zbierkového predmetu. Nevyhnutnou súčasťou takejto zmluvy je povinnosť druhej zmluvnej strany nahradiť múzeu alebo galérií všetky škody vzniknuté od prevzatia zbierkového predmetu druhou zmluvnou stranou do vrátenia zbierkového predmetu múzeu alebo galérii. K žiadosti sa prikladá kópia zmluvy.
 5. Pri dočasnom vývoze viacerých zbierkových predmetov je potrebné priložiť ich zoznam v prílohe k žiadosti (3x) s uvedením evidenčného/inventárneho čísla, názvu a fotodokumentácie zbierkového predmetu. Každá strana prílohy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.

Žiadosť spolu s prílohami sa podáva osobne do podateľne alebo poštou na adresu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Telefón: 02/20482 432

Doplňujúce informácie:
Múzeum alebo galéria je povinná zaslať ministerstvu tlačivo – výtlačok č. 3, ktorý má vyznačené potvrdenie colného úradu o vývoze predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky.

POZOR:
Predmet kultúrnej hodnoty – zbierkový predmet, ktorý NIE JE uvedený v prílohe č. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 (napr. nie je obsiahnutá daná kategória predmetu alebo predmet nespĺňa finančný prah), ale JE uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z., nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky mimo colné územie bez splnenia podmienok podľa zákona č. 206/2009 Z. z. V takomto prípade platí postup ako pri DOČASNOM VÝVOZE Z ÚZEMIA SR V RÁMCI COLNÉHO ÚZEMIA EÚ.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať