Referát kultúry národnostných menšín odboru prierezových politík Ministerstva kultúry SR vykonáva najmä tieto úlohy:

  • venuje systematickú pozornosť rozvoju kultúry národnostných menšín a v súlade so svojou pôsobnosťou vytvára a zabezpečuje podmienky na  činnosť subjektov, ktoré rozvíjajú kultúru národnostných menšín,
  • vykonáva analytickú činnosť vrátane vyhodnocovania opatrení v oblasti kultúry národnostných menšín a etnických skupín,
  • monitoruje a analyzuje rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín v SR,
  • posudzuje stav kultúry národnostných menšín v SR a vypracúva odborné stanoviská k tejto problematike,
  • participuje na príprave a tvorbe koncepčných materiálov v oblasti kultúry národnostných menšín,
  • sleduje činnosť kultúrnych inštitúcií jednotlivých národnostných menšín a zabezpečuje spoluprácu s nimi,
  • spolupracuje na procese signovania zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu medzi MK SR ako jeho poskytovateľom a Fondom na podporu kultúry národnostných menšín ako jeho prijímateľom, čím vytvára podmienky na podporu kultúry národnostných menšín prostredníctvom tohto štátneho príspevku vo výške 8 miliónov eur ročne,
  • participuje na ročnom štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry národnostných menšín, ktorého koordinátorom je Národné osvetové centrum,
  • spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva kultúry, inými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy pri tvorbe nových nástrojov na podporu kultúry národnostných menšín.

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať