Občania Slovenskej republiky tvoriaci národnostné menšiny alebo etnické skupiny majú ústavou zaručený všestranný rozvoj. Z hľadiska pôsobnosti  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa napĺňanie tohto záväzku realizuje prostredníctvom referátu kultúry národnostných menšín, ktorý je organizačným útvarom sekcie umenia, kreativity a národnostných menšín. Jeho hlavným poslaním je systematická starostlivosť o kultúru národnostných menšín a jej trvalo udržateľný rozvoj zabezpečovaním spolupráce ministerstva:

  • v procese uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu medzi ministerstvom ako jeho poskytovateľom a Fondom na podporu kultúry národnostných menšín ako jeho prijímateľom,
  • v procese uzatvorenia zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu medzi ministerstvom ako jeho poskytovateľom a Maďarským spoločenským a kultúrnym zväzom na Slovensku – Csemadok ako jeho prijímateľom,
  • v procese prípravy a tvorby koncepčných materiálov v oblasti kultúry národnostných menšín,
  • na štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry národnostných menšín za účelom získania aktuálnych údajov o stave kultúry národnostných menšín za kalendárny rok,
  • na vykonávaní a analytickej činnosti vrátane vyhodnocovania opatrení v oblasti kultúry národnostných menšín,
  • na monitorovaní a analýze rozvoja kultúry národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike,
  • na vypracúvaní odborných stanovísk k stavu kultúry národnostných menšín v Slovenskej republike,
  • so subjektmi, ktoré rozvíjajú kultúru národnostných menšín za účelom vytvárania a zabezpečovania podmienok na ich činnosť,
  • s kultúrnymi inštitúciami jednotlivých národnostných menšín a sledovaním ich činnosti,
  • s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy pri tvorbe nástrojov na podporu kultúry národnostných menšín.

Posledná aktualizácia: 11. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať