Informačný deň, Ministerstvo kultúry SR, 17. január 2020

Projektová dokumentácia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Projektová dokumentácia niektorých ďalších Európskych hlavných miest kultúry po roku 2020

 

Vaše otázky (ktoré možno zaslať na adresu ehmk@culture.gov.sk)

1. Kedy bude výber EHMK 2026 známy a kto ho vyberá?

Výber vykonáva v oboch fázach súťaže, t. j. v rámci predbežného výberu a konečného výberu, skupina nezávislých odborníkov, ktorú tvorí desať európskych expertov a dvaja experti za Slovenskú republiku. V rámci nominácie európskych expertov je zloženie nasledovné: Európsky parlament, Rada a Európska komisia navrhnú po troch odborníkov a Výbor regiónov navrhne jedného odborníka.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 602/2019 schváleného na rokovaní vlády SR 11. decembra 2019 je časový plán dvojfázového výberového postupu nasledovný: stretnutie zamerané na predbežný výber sa uskutoční v rozpätí mesiacov november – december 2020, resp. v januári 2021. Stretnutie zamerané na konečný výber sa uskutoční od konca septembra 2021 do prvej polovice novembra 2021. Víťazné mesto, ktoré uspeje so svojím projektom v súťaži o udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026, bude známe v decembri 2021.

Skupina nezávislých odborníkov sa bude v rámci svojej činnosti riadiť Organizačným a rokovacím poriadkom, ktorý Ministerstvo kultúry SR zverejní na svojom webovom sídle v polovici februára 2020.

 

2. Aké kritériá bude Ministerstvo kultúry SR pri výbere EHMK 2026 zohľadňovať, čo by mala kandidatúra obsahovať?

Vzhľadom na vyššie uvedené (pozri bod 1) je prvá časť otázky z pohľadu Ministerstva kultúry SR bezpredmetná.

Z hľadiska kritérií, ktoré dvanásťčlenná skupina nezávislých odborníkov uplatní v procese rozhodovania v rámci predbežného výberu a konečného výberu, tieto vychádzajú z Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 zverejnenej od 17. decembra 2019 na webovom sídle Ministerstva kultúry SR (k dispozícii tu: EHMK 2026 -Výzva) a z príslušného legislatívneho rámca Európskej únie, ktorým je SR z titulu členstva v EÚ viazaná (tiež k dispozícii na webovom sídle Ministerstva kultúry SR).

V zmysle tohto legislatívneho rámca každá žiadosť, s ktorou sa príslušné slovenské mesto (ktoré môže zapojiť aj svoju okolitú oblasť) plánuje zúčastniť v procese súťaže o získanie titulu EHMK – SR 2026, musí vychádzať z kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Kritériá na posudzovanie žiadostí sa delia do týchto šiestich kategórií: príspevok k dlhodobej stratégii, európsky rozmer, kultúrny a umelecký dosah, schopnosť skombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi kultúrnymi prejavmi, schopnosť dosiahnuť ciele, dosah riadenie. Každá z kategórií je ďalej definovaná konkrétnymi faktormi. Bližšie informácie k uvedenému obsahuje legislatívny rámec dostupný aj na webovom sídle Ministerstva kultúry SR: EHMK 2026 -Výzva

 

3. Aké investície by odhadom plynuli do EHMK – SR 2026 z európskych a štátnych zdrojov? Na čo by sa mohli použiť?

Z hľadiska finančných zdrojov v zmysle materiálu Ministerstva kultúry SR schváleného na rokovaní vlády SR 11. decembra 2019 vyplýva, že v súvislosti s akciou Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 (ďalej len „EHMK – SR 2026“) sa očakáva viaczdrojové financovanie z verejného a súkromného sektora a zdrojov EÚ a podobne ako v prípade financovania akcie EHMK – Košice 2013 sa i napriek očakávanej ekonomickej stagnácii a z toho vyplývajúcej napätej fiškálnej situácie vo verejných rozpočtoch predpokladá finančné spolupodieľanie sa zo strany štátnych, samosprávnych a iných zdrojov a zdrojov EÚ.

V súčasnej fáze Ministerstvo kultúry SR nevie vyčísliť dopad akcie EHMK – SR 2026 na verejné zdroje, keďže budúci rozpočet závisí od víťazného mesta a jeho projektu, ktorý bude známy koncom roka 2021.

Pre celú akciu EHMK – SR 2026 je však mimoriadne pozitívnou správou, že v zmysle vyhlásenia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu p. Richarda Rašiho (zo 16. januára 2020) bude na projekt EHMK – SR 2026 v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027 alokovaných 20 až 30 miliónov EUR (zo zdrojov EÚ). Ministerka kultúry SR na Informačnom dni, ktorý usporiadalo Ministerstvo kultúry SR 17. januára 2020, vyjadrila svoju podporu v prospech finančnej spoluparticipácie aj zo strany vlády SR.  Mesto, ktorému sa podarí získať titul EHMK v SR v roku 2026, môže – za predpokladu splnenia všetkých kritérií, ku ktorým sa zaviazalo vo fáze podávania svojej žiadosti a zohľadnenia odporúčaní uvedených v správach o výbere a monitorovaní – počítať aj s finančným príspevkom a peňažnou odmenou pre víťaza, cenou Meliny Mercouriovej vo výške 1,5 mil. Eur (vyplatenie ceny závisí aj od disponibility prostriedkov v rámci príslušného Viacročného finančného rámca EÚ a pochádza zo zdrojov programu Kreatívna Európa).

V neposlednom rade je v súvislosti s financovaním akcie EHMK – SR 2026 možné čerpať zdroje EÚ, ktoré sú k dispozícii v rámci nasledujúcich programov: (vyššie zmienená) Kreatívna Európa (podpora kultúrnych a kreatívnych odvetví), Erasmus + (podpora vzdelávania, školenia, mládeže a športu), Európsky zbor solidarity (dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke projekty, stáže a pracovné miesta), Horizont 2020 (podpora výskumu a inovácií), COSME (podpora konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti podnikov EÚ a malých a stredných podnikov a podpora podnikateľskej kultúry) či Nástroj na prepájanie Európy (podpora, okrem iného, aj kultúry digitálnych sietí Európy) a pod.

Z hľadiska smerovania týchto zdrojov je suverénnou právomocou príslušného slovenského mesta a kandidáta s ambíciou stať sa držiteľom titulu EHMK – SR 2026 nezávisle a samostatne si určiť štruktúru prostriedkov smerovaných do projektu EHMK – SR 2026, a to v zmysle žiadosti, ktorú musí dané mesto predložiť v termíne do konca októbra 2020.

Vo Výzve na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 (pozri bližšie bod 2) je špecifikovaná štruktúra výdavkov v súvislosti s akciou EHMK – SR 2026, a to ako bežné výdavky (súvisiace s prevádzkovým rozpočtom na kultúrny program) a kapitálové výdavky. V Košiciach celkový rozpočet na EHMK 2013 predstavoval čiastku 101,4 mil. Eur (z čoho čiastka 23,4 mil. Eur smerovala v prospech prevádzkového rozpočtu na kultúrny program a 78 mil. Eur smerovalo na rozvoj infraštruktúry, pričom cca 59 mil. Eur z uvedenej čiastky predstavovali zdroje z EÚ). Bližšie informácie k financovaniu EHMK – Košice 2013 sú obsiahnuté v materiáli Ministerstva kultúry SR prijatom na rokovaní vlády SR 11. decembra 2019.

Tlačové správy Ministerstva kultúry SR k EHMK – SR 2026

Posledná aktualizácia: 29. januára 2021 / MKSR Admin

Zdieľať