Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidenciu vedie podľa Smernice č. 13/2021 o evidencii právnických osôb podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou tohto zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nie sú však mená konkrétnych osôb, ktoré predstavujú ich štatutárny orgán. Cirkevný odbor vystaví na základe žiadosti úradný výpis zo zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je. Potvrdenie o evidencii s uvedením aj mena a osobných údajov konkrétnej osoby predstavujúcej štatutárny orgán evidovaného subjektu vystavuje ministerstvo na základe vlastnej žiadosti a predložených dokladov v súlade so zákonom zaručenou vnútornou autonómiou registrovaných cirkví a náboženských spoločností len evidovanému subjektu (nie tretím osobám). Žiadosť o vystavenie potvrdenia o evidencii je možné poslať na co@culture.gov.sk

 

Zdrojom základných právne platných údajov o všetkých právnych subjektoch je:

 

Posledná aktualizácia: 26. januára 2023 / MKSR Admin

Zdieľať