Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoločností.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidenciu vedie podľa Opatrenia Ministerstva kultúry SR číslo MK-33/2001-1 zo dňa 10. januára 2001 v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Zoznam evidovaných subjektov je vedený v štruktúre:

  • názov subjektu,
  • adresa sídla,
  • označenie štatutárneho orgánu,
  • registrovaná cirkev a lebo náboženská spoločnosť do ktorej daný subjekt patrí, od ktorej odvodzuje svoju právnu subjketivitu,
  • dátum zaevidovania,
  • dátum vyradenia z evidencie.

Súčasťou tohto zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nie sú však mená konkrétnych osôb, ktoré predstavujú ich štatutárny orgán.

Na písomnú žiadosť môže cirkevný odbor vystaviť úradný výpis zo zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je.

Potvrdenie o evidencii s uvedením aj mena a osobných údajov konkrétnej osoby predstavujúcej štatutárny orgán evidovaného subjektu vystavuje ministerstvo na základe vlastnej žiadosti a predložených dokladov v súlade so zákonom zaručenou vnútornou autonómiou registrovaných cirkví a náboženských spoločností len evidovanému subjektu (nie tretím osobám).

Súčasťou potvrdenia o evidencii je od účinnosti zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj

  • IČO evidovaného subjektu.

Po novele zákona č. 308/1991 Zb. z 1. júla 2016 ministerstvo registruje tiež

  • nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov.

Počet evidovaných subjektov v predmetnej evidencii:

 k 1. 10. 2019   počet  počet všetkých   evidovaných  právnických osôb
 registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

18

2 905

 z toho

 počet ústredí (biskupstiev, dištriktov, eparchií,…)registrovaných cirkví a náboženských spoločností

36

počet základných organizačných zložiek (farností, cirkevných zborov, cirkevných obcí,…) registrovaných cirkví a náboženských spoločností s právnou subjektivitou

2 538

 počet iných cirkevných právnických osôb (reholí,  účelových zariadení, združení,…)

336

 v tom  mužských reholí

33

74

 ženských reholí

51

81

Zdrojom základných právne platných údajov o všetkých právnych subjektoch je: 

Ďalej pozri:

Informácia k zákonu o e-governmente

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na základe žiadostí zo strany cirkví a náboženských spoločností uvádza nasledovné:

Povinnosť komunikovať elektronicky:

Cirkvi a cirkevné organizácie, keďže nie sú orgánmi verejnej moci, nemajú legislatívnu povinnosť komunikovať elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon o e-Governmente. Majú ale takúto možnosť – nie povinnosť, ako iné právnické osoby. Novela tohto zákona posunula termín v § 60b ods. 3 na 1. februára 2019, kedy bude aj im automaticky aktivovaná elektronická schránka. Do uvedeného termínu si môžu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. Právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri majú povinne aktivované elektronické schránky od 1. júla 2017. Upozorňujeme, že základnou nevyhnutnosťou, aby osoby predstavujúce štatutárne orgány právnických osôb mohli preukazovať svoju totožnosť v elektronickom prostredí a mohli využívať elektronické služby verejnej správy, musia mať vybavené občianske preukazy s čipom. Pozor: Informácia o posune predmetného termínu až na 1. jún 2020.

Register právnických osôb a potvrdenie o IČO:

Podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť do dvoch rokov od účinnosti zákona, t.j. do 1. novembra 2017, v registri právnických osôb (RPO) zapísané všetky právnické osoby, teda aj všetky právnické osoby cirkví a náboženských spoločností evidované Ministerstvom kultúry SR. V súčasnosti je Ministerstvo kultúry SR v štádiu validácie údajov medzi údajmi zo svojej evidencie a údajmi zo štatistického registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR.

Podľa tohto zákona však už v súčasnosti platí napr., že Štatistický úrad SR už nevydáva rozhodnutia o pridelení IČO, ale toto oznamuje cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vo svojich potvrdeniach o evidencii. Údaje o niektorých organizáciách je možné nájsť už i v Registri právnických osôb (RPO) cez portál slovensko.sk alebo priamo na rpo.statistics.sk.

Výpis z registra trestov:

Ministerstvo kultúry SR okrem toho, že podľa § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov vedie evidenciu všetkých právnických osôb podľa tohto zákona, vrátane tých, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii, má po jeho novele z 1. júla 2016 registrovať tiež nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov. Výpis z registra trestov právnickej osoby však vydáva Generálna prokuratúra SR na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby. Žiadosť o výpis je možné podať na podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry SR, Kvetná 13, Bratislava, alebo na pracoviskách IOMO Slovenskej pošty.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať