Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidenciu vedie podľa Smernice č. 13/2021 o evidencii právnických osôb podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Cirkevný odbor vystaví na základe žiadosti úradný výpis zo zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je.

Na zaevidovanie zmeny štatutára do evidencie právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností a zápis do RPO – Registra  právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci sú potrebné údaje o štatutárovi v rozsahu:

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia alebo rodné číslo:
Funkcia:
Dátum účinnosti:

Zmenu nahlasuje kompetentná osoba, t.j. zriaďovateľ alebo nadriadený orgán. Zmenu môže nahlásiť aj konkrétny štatutár keď priloží kópiu menovacieho dekrétu alebo potvrdenia nadriadeného orgánu. Podanie je možné uskutočniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (t.j. z elektronickej schránky právnickej osoby alebo z overeného e-mailu na co@culture.gov.sk ).

 

Zdrojom základných právne platných údajov o všetkých právnych subjektoch je:

 

Posledná aktualizácia: 15. apríla 2024 / MKSR Admin

Zdieľať