Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) je podľa zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 385/2008 Z. z.“) verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. TASR je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri a pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva je slobodná a nezávislá. Agentúrne spravodajstvo TASR nesmie pôsobiť v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny ani proti nej, musí byť vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektovať právo na informácie.

Hlavná činnosť

Hlavnú činnosť TASR upravuje § 3 zákona č. 385/2008 Z. z.

Hlavnou činnosťou TASR je služba verejnosti v oblasti spravodajstva, ktorou je vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v domácom a zahraničnom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie. TASR vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky a zo zahraničia.

TASR vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby:

  • vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
  • informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
  • informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán štátnej správy,
  • zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie,
  • vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch,
  • uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie,
  • zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

Orgány

  • generálny riaditeľ
  • správna rada

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom TASR. Volí a odvoláva ho správna rada. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov a možno ho zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Správna rada má päť členov a je zložená z odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom Národnej rady SR, a jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci TASR zo zamestnancov TASR v pracovnom pomere. Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov a možno ho zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Kontakt:

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
www.tasr.sk
tasr@tasr.sk

Posledná aktualizácia: 28. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať