Čo je satelitný účet?

 • je to podsystém národných účtov krajiny
 • buduje sa za špecifickú oblasť ekonomiky (kľúčové odvetvia) s cieľom zobraziť túto oblasť ekonomiky v podrobných klasifikáciách a členeniach, ktoré zvyčajne neumožňuje centrálny rámec systému národných účtov
 • kľúčové odvetvia v satelitnom účte sú zobrazené a analyzované v kontexte tabuľky dodávok a použitia, bilancuje sa strana zdrojov (ponuky) so stranou použitia (dopytu) konkrétneho kľúčového odvetvia ekonomiky
 • jeho úlohou je vyčísliť ekonomickú významnosť špecifickej oblasti ekonomiky

Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu SR:

 • metodicky i obsahovo vychádza zo záverečných dokumentov projektu ESSnet-Culture, ktorý vytvoril Eurostat v rokoch 2009-2012 a ktoré sa stali východiskom pri budovaní medzinárodných harmonizovaných štatistík o kultúre a vytvorili základ pre vypracovanie európskej štatistiky o kultúre a kreatívnom priemysle
 • bol vytvorený ako podsystém národných účtov SR, ktorý vychádza z metodiky a konceptov systému národných účtov SR
 • na základe tabuliek dodávok a použitia systému národných účtov a doplňujúcich zdrojov zo zisťovaní Štatistický úrad SR, Ministerstvo kultúry SR a iných administratívnych zdrojov dát sa odhadne aká je ekonomická významnosť sektora kultúry a kreatívneho priemyslu z pohľadu celého hospodárstva SR.

Satelitný účet kultúry a kreatívneho priemyslu SR poskytuje informácie:

 • z pohľadu odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu (jednotky poskytujúce služby v týchto odvetviach)
 • z pohľadu produktov súvisiacich s kultúrou a kreatívnym priemyslom (výrobky a služby kultúry a kreatívneho priemyslu vyprodukované všetkými odvetviami ekonomiky)

Zhrnutie výsledkov Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky:

Podmienky na poskytnutie ročných výsledkov Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky

Ako vyplýva zo Zmluvy o spolupráci pri zostavení Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR (ďalej len „satelitný účet KKP“) uzatvorenej medzi Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“) a Štatistickým úradom SR (19. decembra 2019), MK SR je oprávnené:

 • zverejniť na webovom sídle MK SR ročné výstupy určené na zhrnutie výsledkov satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu zamerané na koncového užívateľa a pracovať s nimi,
 • poskytnúť ročné výsledky alebo časti výsledkov satelitného účtu KKP tretej osobe podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov na základe podania žiadosti a pracovať s nimi. Žiadateľ je povinný pravdivo a úplne vyplniť/poskytnúť všetky požadované údaje. Žiadosť je možné doručiť osobne (do podateľne MK SR) alebo zaslaním doporučene poštou.

Oprávneným žiadateľom je:

a) fyzická osoba, ktorá žiadosť vypĺňa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;

b) splnomocniteľ fyzickej osoby, ak je žiadateľom fyzická osoba  zastúpená splnomocnencom, k žiadosti je potrebné priložiť splnomocnenie pre žiadateľa – fyzickú osobu (podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený),

c) právnická osoba k žiadosti priloží:

1. doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, napr.: kópia stanov občianskeho združenia(výpis z registra občianskych združení vedenom Ministerstva vnútra SR nie je dostatočný), kópia zriaďovacej listiny, kópia výpisu z registra neziskových organizácií),

2. potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať v mene žiadateľa (napr.: kópia zápisnice z valného zhromaždenia občianskeho združenia, kópia menovacieho dekrétu).

V prípade ďalších otázok súvisiacich so satelitným účtom KKP nás kontaktujte prostredníctvom  e-mailu: satelitnyucetkkp@culture.gov.sk.

Doručovacia adresa:

Ministerstvo kultúry SR

odbor kreativity a vzdelávania sekcie umenia
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava
Slovenská republika

Posledná aktualizácia: 8. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať