Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje verejné vyhlášky elektronickou formou na svojom webom sídle podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli v súlade s  § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).  Elektronická podoba zverejnených dokumentov  je v súlade s platnými štandardmi v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších usmernení. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky doručuje formou verejnej vyhlášky.

 

Posledná aktualizácia: 18. mája 2023 / Michal Masár

Zdieľať