Informácie pre vlastníkov/žiadateľov o DOČASNÝ VÝVOZ národnej kultúrnej pamiatky (postup a obsahové náležitosti predkladanej žiadosti)

Podľa § 25 odseku 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zákona v znení neskorších predpisov žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) alebo jej časti obsahuje:

 • identifikačné údaje žiadateľa
 • identifikačné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky alebo jej časti
 • identifikačné znaky kultúrnej pamiatky alebo jej časti

(žiadateľ uvedie charakteristické znaky kultúrnej pamiatky definované v tlačive podľa výpisu z evidenčného listu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu alebo v spolupráci s príslušným krajským pamiatkovým úradom)

 • účel vývozu
  (žiadateľ uvedie dôvod vývozu napr. výstava alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky, a zároveň uvedie miesto s adresou, kde sa bude kultúrna pamiatka nachádzať. V prípade dôvodu vývozu kultúrnej pamiatky na výstavu uvádza žiadateľ aj názov a termín konania výstavy, v prípade vývozu kultúrnej pamiatky z dôvodu reštaurovania/obnovy uvádza žiadateľ meno reštaurátora/názov reštaurátorského ateliéru a adresu)
 • čas trvania vývozu  (dátum odo dňa vývozu zo SR do dňa navrátenia kultúrnej pamiatky naspäť do SR)
 • vyjadrenie príslušného krajského pamiatkového úradu

(Krajský pamiatkový úrad vyjadrí samostatným listom, ktorý sa prikladá ako príloha k žiadosti v troch originálnych verziách, svoj súhlas alebo nesúhlas s dočasným vývozom kultúrnej pamiatky a stanoví podmienky, ktoré treba dodržať počas celej doby vývozu kultúrnej pamiatky pri balení, transporte a ďalšej manipulácii s kultúrnou pamiatkou, a zároveň svoje stanovisko potvrdí v tlačive v  bode č. 4)

 • farebné fotografie kultúrnej pamiatky (2 – 4 ks fotografií v závislosti od typu kultúrnej pamiatky o rozmere minimálne 9 x 13 cm ak podávate žiadosť listinne)

Žiadosť sa podáva ministerstvu elektronicky (cez portál slovensko.sk) alebo listinne na predpísanom tlačive:

Tlačivo žiadateľ podáva na ministerstvo kultúry v troch originálnych verziách (v prípade ak žiadosť podávate listinne), ktoré sú súčasťou rozhodnutia ministerstva kultúry o dočasnom vývoze kultúrnej pamiatky (ďalej len „rozhodnutie“), pričom jeden originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane žiadateľ o vývoz kultúrnej pamiatky, druhý originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane splnomocnenec na vývoz kultúrnej pamiatky a tretí originál tlačiva s rozhodnutím je súčasťou spisu ministerstva kultúry o vývoze predmetnej kultúrnej pamiatky.

Podľa § 25 odseku 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov môže ministerstvo kultúry vydanie povolenia o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti viazať na uzavretie poistnej zmluvy, predloženie zmluvy o výpožičke alebo aj na podmienku záruky podľa ceny kultúrnej pamiatky určenej znaleckým posudkom alebo na splnenie ďalších podmienok.

V súvislosti s tým ministerstvo kultúry požaduje, aby súčasťou predkladanej žiadosti boli prílohy:

 • kópia zmluvy o výpožičke do zahraničia medzi vypožičiavateľom a zapožičiavateľom (v slovenskom jazyku)
 • kópia poistnej zmluvy kultúrnej pamiatky (v slovenskom jazyku)

Ministerstvo kultúry zároveň požaduje, aby prílohou k predkladanej žiadosti bolo splnomocnenie:

 • originál splnomocnenia vlastníka splnomocnencovi (napr. prepravcovskej spoločnosti), ktorý je oprávnený na manipuláciu a transport kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami.
 • originál splnomocnenia vlastníka žiadateľovi o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami s uvedením názvu a č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu predmetnej kultúrnej pamiatky (dokladá žiadateľ iba v prípade, ak nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky)

Postup v prípade dočasného vývozu viacerých kultúrnych pamiatok do zahraničia na jedno miesto určenia (napríklad zahraničná výstava):

Pri dočasnom vývoze viacerých kultúrnych pamiatok, ktoré majú byť vyvezené na jedno miesto určenia (napríklad zahraničnú výstavu) a ktoré sú vo vlastníctve rôznych vlastníkov (napríklad farností cirkvi) sa žiadosti podávajú samostatne za každého vlastníka (farnosť) kultúrnej pamiatky.

V prípade, že chce žiadateľ dočasne vyviezť viac ako jednu kultúrnu pamiatku, predkladá predpísané tlačivo ministerstvom kultúry pre každú  kultúrnu pamiatku zvlášť v troch originálnych verziách.

Pokiaľ žiadateľom nie je vlastník kultúrnej pamiatky, ale splnomocnenec ním poverený a ide o dočasný vývoz viacerých kultúrnych pamiatok, prikladá sa k žiadosti originál splnomocnenia, podpísaný oboma stranami (vlastníkom aj splnomocnencom), v ktorom sú vymenované všetky predmetné kultúrne pamiatky.

Správny poplatok:

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 62b c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí je 9,50 € (Ak ide o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky do zahraničia z dôvodu obnovy alebo reštaurovania, poplatok nie je žiadny).

Kontakt:
Mgr. Elena Brnčalová
Tel.: 02/2048 2412
E-mail: elena.brncalova@culture.gov.sk

Sekcia kultúrneho dedičstva, odbor ochrany pamiatkového fondu
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

 

Posledná aktualizácia: 11. novembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať