Cirkevný odbor v roku 2021 realizoval prieskum týkajúci sa debarierizácie v cirkvách a náboženských spoločnostiach, ktorý reaguje na úlohy štátnej politiky v tejto oblasti. Cieľom bolo zmapovať trendy a celkový stav, pričom išlo o prvý prieskum takéhoto druhu v Slovenskej republike. Prieskum sa zaoberá fyzickou debarierizáciou budov vo vlastníctve alebo v správe cirkví, ako aj sprístupňovaním informácií osobám so zdravotným postihnutím. Dáta a informácie vychádzajú z dotazníka, ktorý bol odoslaný všetkým osemnástim registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam. Na základe zistení možno konštatovať, že cirkvi sa postupne usilujú o zlepšenie prístupnosti svojich činností pre osoby so zdravotným postihnutím a plánujú v budúcnosti realizovať potrebné zmeny, pričom nie všetky aktivity si vyžadujú veľké investície. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky preto ponúka v roku 2022 i cirkvám možnosť uchádzať sa o podporu z dotačného systému v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín.

 

Posledná aktualizácia: 20. mája 2022 / Radovan Čikeš

Zdieľať