Právne predpisy v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Zmluvy:

  • Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (publikovaná 23. augusta 2001 pod č. 326/2001 Z. z.)
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch (publikovaná 28. novembra 2002 pod č. 648/2002 Z. z.)
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (publikovaná 9. júla 2004 pod č. 394/2004 Z. z.)
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (publikovaná 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)
  • Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.)
  • Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (publikovaná 24. júna 2005 pod č. 270/2005 Z. z.)

Zákony:

  • Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
  • Reštitučný zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov
  • Reštitučný zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
  • Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (účinnosť od 1. 1. 2020)

Ďalšie právne predpisy:

Posledná aktualizácia: 10. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať