Právne predpisy v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Zmluvy:

 • Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (publikovaná 23. augusta 2001 pod č. 326/2001 Z. z.)
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch (publikovaná 28. novembra 2002 pod č. 648/2002 Z. z.)
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (publikovaná 9. júla 2004 pod č. 394/2004 Z. z.)
 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (publikovaná 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)
 • Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.)
 • Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (publikovaná 24. júna 2005 pod č. 270/2005 Z. z.)

Zákony:

 • Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
 • Reštitučný zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov
 • Reštitučný zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
 • Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (účinnosť od 1. 1. 2020)

Ďalšie právne predpisy:

Správne konania:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na tejto stránke informuje verejnosť o správnych konaniach cirkevného odboru MK SR podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti.

 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 18. októbra 2006 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 4612/2006-320/18095 o registrácii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 18. decembra 2006 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 4457/2006-320/22106 o odmietnutí registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich so sídlom v Bratislave, Blumentálska č.1. Prípravný orgán Ateistickej cirkvi neveriacich sa následne odvolal na Najvyšší súd SR, pričom ich žalobu súd 23. augusta 2007 zamietol.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 19. apríla 2007 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 1488/2007-12/6083 o registrácii Bahájskeho spoločenstva v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 58.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 22. júna 2007 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 1487/2007-12/10307 o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska so sídlom Dom viery, Karpatská 17, 058 01 Poprad.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 13. mája 2011 v správnom konaní rozhodnutie č. MK 175/2011-12/6511 o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska so sídlom Dom viery, Karpatská 17, 058 01 Poprad.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 20. októbra 2011 v správnom konaní rozhodnutie č. MK-882/2011-12/14402 o odmietnutí registrácie cirkvi Spoločenstvo viery so sídlom Puškinova 1512/59, 958 03 Partizánske.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vydal dňa 13. marca 2018 v správnom konaní rozhodnutie č. MK-194/2018-260/4504 o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska so sídlom Dom viery, Karpatská 17, 058 01 Poprad. Rozklad proti tomuto rozhodnutiu zamietla a rozhodnutie potvrdila ministerka kultúry SR rozhodnutím č. MK-4513/2018-110/10888 z 22. augusta 2018. Následnú žalobu o preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia zamietol Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. 1S/160/2018 zo 4. 6. 2020.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať