Poskytovanie dotácií na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky

Informácia pre žiadateľa o poskytnutie dotácie

Zameranie dotácie

Zámerom poskytovania dotácie je podpora dovozu unikátnych veľkých zahraničných výstavných projektov svetovej úrovne na územie Slovenskej republiky – podpora mobility zbierok vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej alebo umeleckej hodnoty. Organizovanie veľkých výstavných projektov dovezených zo zahraničia znamená pre múzeá a galérie obrovskú finančnú záťaž najmä z dôvodu vysokých nákladov spojených s komerčným poistením predmetov kultúrnej hodnoty. Štát sa zaväzuje poskytnúť finančné odškodnenie za vznik prípadných škôd, ktoré vzniknú na dovezených predmetoch kultúrnej hodnoty prostredníctvom poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu, čím sa z procesu ručenia za dovezené predmety kultúrnej hodnoty vylúčia komerčné poisťovne.

Legislatíva

Formuláre

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať