Ustanovenie Ústrednej jazykovej rady ako poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka roku 1996 bolo prirodzeným vyústením prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť rady je vymedzená štatútom. Jej úlohou je predovšetkým sledovať dodržiavanie zákona o štátnom jazyku, navrhovať opatrenia na ochranu a vedecký výskum slovenského národného jazyka, posudzovať návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a poskytovať odborné stanoviská v sporných otázkach jeho používania, koordinovať prácu terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a hodnotiť situáciu v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.

Členmi rady sú významní jazykovedci, zástupcovia katedier slovenského jazyka a literatúry a odborníci v oblasti terminológie a jazykovej kultúry.

Členovia ÚJR:

1. PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. – vysokoškolská pedagogička a predsedníčka Terminologického fóra
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

2. prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. – lingvistka – slavistka
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Prešovská univerzita, Prešov

3. prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc. – lingvistka
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

4. prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. – jazykovedec
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

5. PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., – vysokoškolská pedagogička a predsedníčka jazykového odboru Matice slovenskej
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

6. prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – jazykovedec
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

7. PaedDr. Elena Kačalová, – odbor štátneho jazyka sekcie umenia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava

8. prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc. – jazykovedec
Bratislava

9. doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – literárny vedec – pedagóg
Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

10. doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. – lingvistka, riaditeľka ústavu
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

11. prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. – slavista, riaditeľ ústavu
Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Bratislava

tajomníčka rady:
Mgr. Renata Malíková
Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka sekcie umenia, Bratislava
Tel.: 02/20482312
E-mail: renata.malikova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať