Ustanovenie Ústrednej jazykovej rady ako poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka roku 1996 bolo prirodzeným vyústením prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť rady je vymedzená štatútom. Jej úlohou je predovšetkým sledovať dodržiavanie zákona o štátnom jazyku, navrhovať opatrenia na ochranu a vedecký výskum slovenského národného jazyka, posudzovať návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a poskytovať odborné stanoviská v sporných otázkach jeho používania, koordinovať prácu terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a hodnotiť situáciu v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.

Členmi rady sú významní jazykovedci, zástupcovia katedier slovenského jazyka a literatúry a odborníci v oblasti terminológie a jazykovej kultúry.

Štatút

Posledná aktualizácia: 17. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať